รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [40.00%] [ 658,732 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วรางคณา วังชากร   [5.00%] [ 82,342 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชัชชัย อินเขียน   [5.00%] [ 82,342 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปองพันธ์ โอทกานนท์   [20.00%] [ 329,366 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [30.00%] [ 494,049 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,646,830 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ระยะเวลา :
 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565

blank