ภาพรวมของระบบ

 
ข้อมูล :    
 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
อาจารย์ 45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43
รองศาสตราจารย์ 19
ศาสตราจารย์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
รองศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
ศาสตราจารย์(พิเศษ) 0
รวม 108
 
ประเภท จำนวน
ข้าราชการ 47
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 68
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ) 27
ผู้มีความรู้ความสามารถ 0
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 10
ลูกจ้างประจำ 4
พนักงานราชการ 7
พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้ 6
รวม 169

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุณา Login เพื่อทำข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน