: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
3. กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
5. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
6. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
7. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
8. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
9. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
10. ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
11. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
12. ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ songsaks@nu.ac.th - -
13. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
14. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
15. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
16. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
17. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
18. ปรัตถกร  สิทธิสม prattakorns@nu.ac.th CE434 055964095
19. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
20. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
21. พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
22. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
23. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
24. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
25. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th IE208 0-5596-4179
26. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
27. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
28. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
29. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
30. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
31. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
32. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
33. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
34. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
35. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
36. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
37. สมมาตร  แสงเงิน sommarts@nu.ac.th EEXXX 0559643XX
38. สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ saisumpans@nu.ac.th IE 437 0-5596-4251
39. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
40. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
41. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
42. สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
43. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
44. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
45. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank