: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 11 0 5 6 0 0 2 0 0 0 0 25
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 9 0 3 2 0 0 2 0 0 2 0 23
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 13
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 10 0 5 5 0 0 0 2 0 7 0 30
รวม 10 33 0 14 14 0 0 5 2 0 12 1 91

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank