: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 16 0 5 7 0 0 5 0 1 0 0 37
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 7 0 5 4 0 0 0 0 0 7 0 27
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 0 5 0 1 0 0 0 0 7 0 17
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 16 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 26
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รวม 10 41 0 22 14 1 0 6 0 1 14 0 109

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank