: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 12
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
รวม 5 8 0 4 6 0 0 0 0 1 7 0 31

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank