โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2565   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พรนภา สุตะวงค์ วิชญา อิ่มกระจ่าง 0.00 งบประมาณภายนอก หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ
2 การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิเมอร์คอมโพสิตด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
3 การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สำหรับกระบวนการแปรสภาพเป็นแก็สไฮโครเจนจากชีวมวล วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 การประยุกต์วิธีการค้นหาแบบกระรอกบินเพื่อแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาปริมาณการผลิตแบบพลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
5 การพัฒนาเทคโนโลยีและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ท่องเที่ยวตามกรอบองค์การอนามัยโลก บุญพล มีไชโย 3,900,000.00 งบประมาณภายนอก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข็งขันของประเทศ (บพข.)
6 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ อนันต์ชัย อยู่แก้ว วรางคณา วังชากร ชัชชัย อินเขียน ปองพันธ์ โอทกานนท์ ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 1,646,830.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7 การพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง (ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2,000,000.00 งบประมาณภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจสิ่งสกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ พนัส นัถฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
9 การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือน ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ไพศาล มุณีสว่าง 969,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือน ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ไพศาล มุณีสว่าง 969,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
11 การเพิ่มมูลค่าของเถ้า เพื่อการส่งออก วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา อุปถัมภ์ นาครักษ์ 40,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Pre-Talent Mobility) ประจำปี 2564
12 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรมไทย วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา อุปถัมภ์ นาครักษ์ ธณิกานต์ ธงชัย นฤมล สีพลไกร 1,451,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
13 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับประเภทการเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561-2564 กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทัศพร กนกพารา 10,000.00 งบประมาณรายได้
14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิง (Citation) และการจัดคุณภาพวารสาร (Quartile) ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐชา  ฮุนพานิช 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
15 การวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พ้นสภาพด้วยผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นุชนารถ  แก้วแดง 10,000.00 งบประมาณรายได้
16 การศึกษาคุณลักษณะของถ่านและถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียที่มาจากแหล่งเพาะปลูกต่าง ๆ กัน วัชรพงษ์ ขาวดี 50,000.00 งบประมาณรายได้
17 การศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัสดุ : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฐิติภรณ์ โตจุ้ย รัชนก แจงป้อม 10,000.00 งบประมาณรายได้
18 การสังเคราะห์นาโนซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในไฮตรอกซีอะพาไทต์ซีเมนต์เชื่อมกระดูก ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
19 การออกแบบและพัฒนาวงตาข่ายหมักปุ๋ยจากใบไม้แบบเติมต่อเนื่อง รณกฤต แสงผ่อง 10,000.00 งบประมาณรายได้
20 การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบอแดฟทิฟโดยใช้เกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง สุรัตน์ ปัญญาแก้ว 50,000.00 งบประมาณรายได้
21 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยวาฬเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตและการขนส่งแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาสินค้าสร้างตามสั่งขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 100,000.00 งบประมาณรายได้
22 ความถึ่ในการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมของโซล่าร์พีวีรูปท็อบด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 100,000.00 งบประมาณรายได้
23 คุณภาพปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการหมักแบบไม่กลับกองในสภาพธรรมชาติ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น รณกฤต แสงผ่อง นิภาวรรณ  จันทะคุณ 28,600.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
24 เทคโนโลยีลดฝุ่นอัจฉริยะสำหรับการจราจรในเทศบาลนครพิษณุโลก ปาจรีย์ ทองสนิท สุภาวรรณ ศรีรัตนา 1,744,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
25 นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินเพื่อเป็นสินค้าของที่ระลึกของการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกด้วยโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโดยใช้เทคนิคเจเนอเรทีฟดีไซน์เชิงโต้ตอบ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 233,200.00 งบประมาณแผ่นดิน
26 ระบบการจัดการการฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุติมา  สุดประเสริฐ วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 25,000.00 งบประมาณรายได้
27 ระบบการจัดการครุภัณฑ์ด้วย LINE BOT มัทรียา ราชบัวศรี กันตินันท์ มากมี 25,000.00 งบประมาณรายได้
28 อุปกรณ์วัดความเอียงของกระดูกสันหลัง พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
29 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการคุมสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทิวาโย ธูปเทียน 250,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       14,224,530.00
blank