: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ (DR.PONGPUN OTHAGANONT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03024
ชื่อ - นามสกุล :     ปองพันธ์  โอทกานนท์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4238
อีเมล์ :     opongpun@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.Transport Systems Cranfield University
2 ปริญญาโท M.Sc. Mechatronics The university of Bath
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering The University of Nottingham
4 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.ธรรมศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาโมเดลจำลองยานยนต์ พาหนะขนส่งในพื้นที่ตะเข็บชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2565 - 2565 200,000 
2 การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของระบบส่งกำลังรถโดยสารไฟฟ้ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 - 2562 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ 2565 - 2565 1,646,830 
2 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและการมาตรฐานระบบสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของคนไทย 2565 - 2565
3 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2564 40,000 
4 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563 - 2564 10,000,000 
5 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 โครงการพัฒนาชุดฝึกหัดการขับขี่จักรยานยนต์ติดตั้งเช็นเซอร์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 374,550 
7 โครงการพัฒนาชุดจำลองการขับขี่จักรยานยนต์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 790,020 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Othaganont, P., Assadian, F., Auger, D. Sensitivity analyses for cross-coupled parameters in automotive powertrain optimization Energies

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 6 3733-3747 2014 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 
2 ปองพันธ์ โอทกานนท์, กาญจนา อุ่สุวรรณทิม, ธนวรรณ วารปรีดี, พรศิริ บุญธรรม, พัดสุ กุหลาบเหลือง การสำรวจแบคทีเรียในอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารเทคนิคการแพทย์

[วารสารระดับชาติ]

39 2 3779-3788 2011 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
3 กาญจนา อู่สุวรรณทิม ผู้แต่งหลัก , ปองพันธ์ โอทกานนท์, วีรยุทธ ทิมแย้ม, หนึ่งฤทัย ไสลภูมิ, อนิวรรตน์ อินตุ การตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนจากแหล่งน้ำในเขตเมืองและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

18 2 50-56 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2565 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ปองพันธ์ โอทกานนท์ และ อนันต์ชัย อยู่แก้ว การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 มี.ค. 2561 ถึง 
28 ก.พ. 2562
262,800.00 65,700.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-งบประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการลงพื้นที่
2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 31,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รวม       457,800.00 96,900.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank