: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ (ASST. PROF. CHOOPONG CHUAYPEN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03008
ชื่อ - นามสกุล :     ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE206
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4179
อีเมล์ :     choopongc@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Mechatronics Asian Institue of Technology, Thailand
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Analysis, synthesis and design of automatic control system
- PLC system, microcontroller and embedded system design
- Mechatronics
- Energy conservation consulting and management in building and factory
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาโมเดลจำลองยานยนต์ พาหนะขนส่งในพื้นที่ตะเข็บชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2565 - 2565 200,000 
2 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด 2564 - 2564 90,000 
3 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก 2563 - 2563 100,000 
4 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดความแข็งของดินชนิดสถิตย์แบบดิจิตอล 2562 - 2562 100,000 
5 โรงเรือนอัจฉริยะราคาถูก - การหาสมรรถนะและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยไอน้ำและหมอก 2558 - 2559 180,000 
6 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย 2557 - 2558 180,000 
7 ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง 2545 - 2545 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ 2565 - 2565 1,646,830 
2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 โครงการพัฒนาชุดฝึกหัดการขับขี่จักรยานยนต์ติดตั้งเช็นเซอร์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 374,550 
4 โครงการพัฒนาชุดจำลองการขับขี่จักรยานยนต์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 790,020 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Jesada Lawan, Siriwan Wichai, Choopong Chuaypen, Aussanee Nuiyen and Tanapon Phenrat Constructed sediment microbial fuel cell for treatment of fat, oil, grease (FOG) trap effluent: Role of anode and cathode chamber amendment, electrode selection, and scalability Chemosphere journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

286 2022 - / 2021  - / 2021-08-14  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 733 นินนาท ราชประดิษฐ์ และ ชูพงษ์ ช่วยเพ็ญ ผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ของบ้านพักอาศัยเนื่องจากการปรับอัตราการไหลอากาศชองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิด นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.นเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 
1 ส.ค. 2559
392,000.00 196,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
2 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 56,750.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า
รวม       619,000.00 252,750.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank