: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 12 0 12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 13 0 13
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 1 0 1
รวม 0 0 29 0 29

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 39,300,286.00 0 39,300,286.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1,305,000.00 0 1,305,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 123,471,390.00 0 123,471,390.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 9,060,797.00 0 9,060,797.00
รวม 0.00 0.00 173,137,473.00 0.00 173,137,473.00
blank