: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 15 0 15
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 2 0 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 8 0 8
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 2 26 0 28

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 116,248,357.00 0 116,248,357.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 7,426,400.00 0 7,426,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 6,526,000.00 0 0 6,526,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 50,973,325.00 0 50,973,325.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 6,526,000.00 174,648,082.00 0.00 181,174,082.00
blank