: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 12 0 12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 6 0 6
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 21 0 21

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 74,741,628.00 0 74,741,628.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 7,426,400.00 0 7,426,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 47,840,000.00 0 47,840,000.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 130,008,028.00 0.00 130,008,028.00
blank