: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว (ASST. PROF. DR. ANANCHAI U-KAEW)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03025
ชื่อ - นามสกุล :     อนันต์ชัย  อยู่แก้ว
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     Development and Research of Innovative Vehicle Engineering: DRIVE
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4234
อีเมล์ :     ananchaiu@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh
2 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering Lehigh
3 ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering Lehigh
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจากรถกระบะที่มีอายุการใช้งานสูง
- การวางแผนออกแบบและจำลองระบบของรถดัดแปลงไฟฟ้าจากรถกระบะเพื่อคำนวณหาค่าจำกัดซึ่งใช้สำหรับประกอบตัวรถต้นแบบ แล้วทำการทดสอบระบบโดยใช้การทดสอบแบบเสมือนจริง
- ศึกษาทดสอบการขับขี่เพื่อปรับจูนและแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
- ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (vehicle electric system)
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาพาหนะสามล้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 2560 - 2560 220,000 
2 การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า 2558 - 2559 180,000 
3 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า 2556 - 2557 380,000 
4 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
5 การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ำโดยการเติมพอลิเมอร์ 2553 - 2554 80,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การรีไซเคิลรถกระบะเก่าโดยดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 2560 - 2560 1,296,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ 2565 - 2565 1,646,830 
2 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2564 40,000 
3 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ (2) 2563 - 2565 9,555,200 
4 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563 - 2564 10,000,000 
5 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ 2560 - 2561 1,450,000 
6 การพัฒนาต้นแบบราคาถูกชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขี่จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 2560 - 2561 1,350,000 
7 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก 2560 - 2561 N/A 
8 การศึกษาการใช้งานจักรยานที่ติดตั้งชุดต้นแบบมอเตอร์ช่วยขับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 2559 - 2559 100,000 
9 การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์ 2555 - 2556 70,000 
10 การเพิ่มอัตรการไหลในท่อระบายน้ำอาศัยแรงโน้มถ่วงโดยกระบวนการเติมสารละลายพอลิเมอร์แบบเจือจาง 2553 - 2554 250,000 
11 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 2553 - 2556 3,160,650 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
12 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที้ยวส่งเสริมสุขภาพในภาคเหนือตอนล่าง 2564 - 2565 1,000,000 
13 โครงการพัฒนาชุดจำลองการขับขี่จักรยานยนต์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 790,020 
14 โครงการพัฒนาชุดฝึกหัดการขับขี่จักรยานยนต์ติดตั้งเช็นเซอร์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย 2562 - 2563 374,550 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 S. Pookpunt, A Ukaew Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailand GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 2 206-213 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  Scopus 
2 S. Pookpunt, A Ukaew Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailand GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 2 206-213 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  Scopus 
3 อนันต์ชัย อยู่แก้ว การลดแรงเสียดทานในการไหลผ่านท่อ: หลักการพื้นฐานและแนวทางประยุกต์ใช้ในประเทศไทย วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

[วารสารระดับชาติ]

23 1 55-61 2012 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2565 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ปองพันธ์ โอทกานนท์ และ อนันต์ชัย อยู่แก้ว การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี   
2 2513 Sittichoke Pookpunt, Ananchai Ukaew, Pongpun Othaganont, Pakchira Nugbanleng Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailand GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Nanning China   
3 2523 The 41th Electrical Engineering Conference (EECON-41) “การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง (Impacts of Trolleybus Systems on Voltage Levels and Energy losses in Electrical Distribution Networks)”… การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
4 1493 A. Ukaew System Design of Electric Bicycle Performance and Solar PV Parking Sustainable Energy and Technology Asia 2016 (SETA 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 BITEC, Bangkok,Thailand.   
5 551 A.Ukaew, C.Chauypen Implementation of Conceptual Real-Time Embedded Functional Design via Drive-by-Wire ECU Development International Conference on Automotive and Mechanical Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 New York City   
6 330 Ananchai Ukaew Modal Based System Design of Urban Fleet Electric Vehicle Conversion SAE International

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ฺBangkok   
7 138 Ananchi Ukaew Model Based System Design of Drive-By-Wire Algorithm for Electric Vehicle Conversion (EVC) SAE 2013 World Congress & Exhibition.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา   
8 195 ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว การอนุรักษ์พลังงานของการสูบน้ำผ่านท่อโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์ Conservation of energy pumping through the pipeline by the addition of polymer solution. การประชุมวิชาการเครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา.   
9 307 Ananchi Ukaew Model based system design and simulation for electric vehicle Conversion: low – cost desing process The 7th International Conference on Automotive Engineering (ICAE - 7)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 อิมแพค เมืองทองธานี   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 อนันต์ชัย อยู่แก้ว New Trends in Electrical Vehicle Powertrains  2019-01-31 New Trends in Electrical Vehicle Powertrains, Edited by Luis Romeral Martínez and Miguel Delgado Prietop. cm.Print ISBN 978-1-78985-021-5Online ISBN 978-1-78985-022-2   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 อุปกรณ์มอเตอร์ช่วยขับแบบพกพาต่อพ่วงรถเข็นผู้พิการ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก อนุสิทธิบัตร   
2 อุปกรณ์ช่วยปั่นสำหรับติดตั้งบนรถจักรยาน กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ อสป001ก อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 วิเคราะห์การทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2564
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 1 พ.ค. 2563 ถึง 
31 ธ.ค. 2563
9,680,000.00 1,452,000.00 งบภายนอก
กรมการขนส่งทางราง
3 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 331,146.40 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท
4 โครงการพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าย (BLDC) สำหรับประยุกต์ใช้ในงานพัดลมระบบความร้อนในตู้โดยสารรถไฟ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 25 ก.พ. 2562 ถึง 
30 ก.ค. 2562
113,000.00 113,000.00 งบภายนอก
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
5 โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
21,300,000.00 10,650,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
6 ศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
22,347,500.00 4,469,500.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
7 โครงการวิเคราะห์ความเสียหายใบตีของเครื่องบดอาหารเม็ด อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ต.ค. 2558 ถึง 
10 ก.พ. 2559
31,250.00 31,250.00 งบภายนอก
CPF พิษณุโลก
รวม       56,983,214.00 17,246,896.40    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank