รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [40.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [35.00%] [ 35,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: มัทนี สงวนเสริมศรี   [25.00%] [ 25,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

blank