โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2563   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions พิสุทธิ์ อภิชยกุล พนัส นัถฤทธิ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ภาณุพงศ์ สอนคม 2,324,443.00 งบประมาณภายนอก Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education
2 Yield Analysis on Media Balancing Process for NEO Line ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า ธานี โกสุม 1,998,000.00 งบประมาณภายนอก HGST(Thailand) Ltd.
3 กรณีนำร่องการประยุทต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียโสโครกสำเร็จรูปอัจฉริยะด้วยวิธีการเติมโอโซนร่วมกับการบำบัดด้วยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศเพื่อการนำน้ำมาใช้เป็นน้ำสำหรับชักโครกสุขภัณฑ์โดยการควบคุมและรายงานผลด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,920,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Platform)
4 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ (2) อนันต์ชัย อยู่แก้ว รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 9,555,200.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
5 การเตรียมแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนจากซัลโฟเนตพอลิอีเทอร์คีโตน นฤมล สีพลไกร 100,000.00 งบประมาณรายได้
6 การปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดโดยใช้วิธีการพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ศิริพร เดชะศิลารักษ์ 250,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2562 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าชชีวภาพในฟาร์มไก่ไข่ สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 40,000.00 งบประมาณภายนอก โครงกการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มชีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2563)
8 การพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กมลชนก กำเนิดนก 5,000.00 งบประมาณรายได้
9 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลและซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาจุดต่างดำบนใบหน้า รัฐภูมิ วรานุสาสน์ พนมขวัญ ริยะมงคล 100,000.00 งบประมาณรายได้
10 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ ขวัญชัย ไกรทอง มัทนี สงวนเสริมศรี 100,000.00 งบประมาณรายได้
11 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว รัตนา การุญบุญญานันท์ 172,800.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
12 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ จิราพร พุกสุข รัฐภูมิ วรานุสาสน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 50,000.00 งบประมาณรายได้
13 การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกการเข้าเรียนผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่ ภาณุพงศ์ สอนคม 50,000.00 งบประมาณรายได้ รายได้คณะฯ
14 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สมพร เรืองสินชัยวานิช สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 438,500.00 งบประมาณภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน)
15 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.บุญทรัพย์ พาณิชการ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ อนันต์ชัย อยู่แก้ว ปองพันธ์ โอทกานนท์ 10,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16 การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ทิพย์วิมล แตะกระโทก 2,560,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
17 การพัฒนาระบบการเดินเอกสารด้านงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐชา  ฮุนพานิช 5,000.00 งบประมาณรายได้ วิจัยสถาบัน
18 การพัฒนารูปแบบกลไกเชิงพื้นที่ และเกษตรกรผู้ล้างพิษ เพื่อการเดินหน้าฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเทคนิคการล้างดินแบบแม่เหล็กและปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกพื้ช อาหารปลอดภัย อย่างเต็มรูปแบบที่ีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
19 การพัฒนาและการติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ กันตินันท์ มากมี 5,000.00 งบประมาณรายได้
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 254,400.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
21 การวิเคราะห์และประเมิน แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการเผาชีวมวล สำหรับเตาอบลมควันยางพารา บริษัท ที่ทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ธานี โกสุม 40,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Pre-Talent Mobility))
22 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง โดยใช้ระเบียบวิธี Performance Based Approach (ระยะที่ 2) ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 515,000.00 งบประมาณภายนอก Konkuk University-Industry Cooperation Foundation
23 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 11,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
24 การศึกษาระบบกัดวัสดุด้วยเส้นลวดไฟฟ้าเคมี สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 100,000.00 งบประมาณรายได้
25 การศึกษาระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกดิษฐ์ กว้างตระกูล 5,000.00 งบประมาณรายได้ วิจัยสถาบัน
26 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ภูพงษ์ พงษ์เจริญ สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ โพธิ์งาม สมกุล ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 1,900,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
27 คุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 16,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
28 เครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจากชีวมวลจุลสาหร่ายและลิกโนเซลลูโลส ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปณัฐพงศ์ บุญนวล 9,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))
29 เครื่องต้นแบบเพื่อการเตรียมสเต็กเนื้อหมูควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
30 โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนพล เพ็ญรัตน์ 5,988,798.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะุกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
31 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (รอบที่ 2) อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 418,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility) รอบที่ 2
32 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ นินนาท ราชประดิษฐ์ ไพศาล มุณีสว่าง สุชาติ แย้มเม่น รัฐภูมิ วรานุสาสน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช จิราพร พุกสุข 18,144,880.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
33 โปรแกรมการตัดสินใจทางการเงิน : เฟสที่ 1ประกันชีวิต ธนิต มาลากร 50,000.00 งบประมาณรายได้
34 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 972,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก
35 ระบบตรวจสอบน้ำหนักยางพาราแผ่นรมควันอัดก้อน โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฑ ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม อัครพันธ์ วงศ์กังแห 767,200.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
36 ระบบแผนที่นำทางเพื่อช่วยการค้นหาสินค้าภายในอาคารสินค้าขนาดใหญ่ จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด 50,000.00 งบประมาณรายได้
37 อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องรีดผ้าไอน้ำ พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       68,487,821.00
blank