: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ไกรทอง ( ASST. PROF. DR. KWANCHAI KAITONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03016
ชื่อ - นามสกุล :     ขวัญชัย  ไกรทอง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
ห้องทำงาน :     IE 410
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4239
อีเมล์ :     kwanchaik@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD in Mechanical Engineering University of Northumbria at Newcastle
2 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด 2564 - 2564 90,000 
2 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก 2563 - 2563 100,000 
3 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างต่ำด้วยการพิจารณาลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ 2562 - 2562 100,000 
4 การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงด้วยการวิเคราะห์ลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ 2560 - 2561 220,000 
5 การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา 2559 - 2559 220,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2560 - 2560 624,000 
2 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2559 - 2559 750,400 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2560 - 2561 1,500,000 
3 การปรับปรุงการออกแบบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าขนาดเล็กทำงานที่ผลต่างอุณหภูมิปานกลางสำหรับการประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 2557 - 2558 250,000 
4 การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe 2557 - 2558 N/A 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ขวัญชัย ไกรทอง, อติพงศ์ นันทพันธุ์ การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามขวางดัดแปลงจากคอนเดนเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์: กรณีศึกษาการดึงความร้อนทิ้งจากน้ำร้อนมาใช้อุ่นอากาศ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

13 1 13-23 2005 - / 2017  3 / 2017-05-23  TCI 
2 ขวัญชัย ไกรทอง, ประดิษฐ์ เทอดทูล, สัมพันธ์ ไชยเทพ, สมชาย ทองเต็ม การป้องกันการกัดกร่อนบนผิวภายนอกท่อของเครื่องอุ่นนำป้อนแบบเทอร์โมไซฟอนด้วยการเคลือบอินาเมล วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[วารสารระดับชาติ]

7 2 41-50 1999 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2177 กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน,ขวัญชัย ไกรทองและพิสุทธ์ อภิชยกุล การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม งานประชุมวิชาการ ORNETWORK 2018

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พัทยา ชลบุรี   
2 1456 Kwanchai Kraitong and Nucharee Noompukdee Performance improvement of a medium temperature difference strirling engine using mult-objectiv fuzz The 17th International Struling Engine Confrerence and Technology Exhibition

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK   
3 1536 Nuttapong Khiaonoi and Kwanchai Kraitong A quasi steady flow mathematical model of a Stirling engine with consideration of oscillating flow in the regenerator The 17th International Stirling Engine Conference and Exhibition

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์กึ่งอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001297 สิทธิบัตร   
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์แบบสองแม่พิมพ์ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001298 สิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 Enhancement of engineering skills of students of all levels for application of evidence based sustainable renewable energy solutions in the built environment – SKYBELT ขวัญชัย ไกรทอง 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
5,148,537.00 1,287,134.25 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Universita Talematica Ecampus, Italy ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 140,950 ยูโร ประมาณ 5148537.03 บาท
2 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 1,159,012.40 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท
3 โครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สด สมร หิรัญประดิษฐกุล 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
650,000.00 195,000.00 เงินแผ่นดิน
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) ขวัญชัย ไกรทอง 29 มี.ค. 2558 ถึง 
28 มี.ค. 2559
4,716,205.00 943,241.00 งบภายนอก
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
รวม       13,826,206.00 3,584,387.65    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank