รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [40.00%] [ 580,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. ปนดา เตชทรัพย์อมร [30.00%] [ 435,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [20.00%] [ 290,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อาจารย์สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา) [10.00%] [ 145,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,450,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัคพันธ์ วงค์วังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ  เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal) 1 1 24-29 /2020  จากการประชุมวิชาการ (EENET 9) ได้ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  
blank