โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2560   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาพาหนะสามล้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 220,000.00 งบประมาณรายได้
2 Sand -oil Separator proposal for PTTEP กวิน สนธิเพิ่มพูน 1,200,000.00 งบประมาณภายนอก PTTEP
3 Tuning Asia-South East (TA-SE) ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี พิสุทธิ์ อภิชยกุล 2,343,809.00 งบประมาณภายนอก Erasmus +
4 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
5 การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงด้วยการวิเคราะห์ลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ ขวัญชัย ไกรทอง สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 220,000.00 งบประมาณรายได้
6 การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา อุปถัมภ์ นาครักษ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
7 การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
8 การประเมินปริมาณน้ำใต้ดินกับขนาดพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง วีรยุทธ ประทุมไชย 220,000.00 งบประมาณรายได้
9 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว ศักดา สมกุล ขวัญชัย ไกรทอง โพธิ์งาม สมกุล 624,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมบนพื้นฐานการสอนและการเรียนรู้สำหรับการออกแบบฝังการจัดเรียงเครื่องจักรภายใต้สภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 534,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 การพัฒนาเครื่องและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกแบบพกพาและการศึกษาการใช้งานเครื่องต้นแบบเวอร์ชั่น 1 ในผู้ป่วย สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,027,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
12 การพัฒนาต้นแบบราคาถูกชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขี่จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1,350,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 :ม.มหิดล
13 การพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะ -ทุนพวอ.(นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์) สุชาติ แย้มเม่น 1,898,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิเจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ สมพร เรืองสินชัยวานิช อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1,450,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ
15 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุของกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการสินค้าแบบพลวัต ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 577,160.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
16 การพัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพทางวิ่ง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 4,917,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17 การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของระบบเชิงโต้ตอบไฮบริดไวยากรณ์รูปร่างและอัลกอริทึ่มวิวัฒนาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 434,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
18 การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกส์นาโนไส้กรองน้ำคาร์บอนนาโนสำหรับการผลิตน้ำดื่ม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 3,676,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19 การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ พนัส นัถฤทธิ์ 50,000.00 งบประมาณภายนอก
20 การพิมพ์สามมิติแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
21 การฟื้นฟูคุณภาพดินที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรด้วยถ่านชีวภาพ จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล Duong Au Thanh Binh  659,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
22 การรีไซเคิลรถกระบะเก่าโดยดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1,296,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
23 การรู้จำภาพอาหารไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกบนสมาร์ทโฟน สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 220,000.00 งบประมาณรายได้
24 การวิเคราะห์ความเสียหายของ Sucker rod (Failure analysis of sucker rod) พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 533,925.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
25 การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำ รัตนา การุญบุญญานันท์ 1,500,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
26 การศึกษาการแพร่กระจายไซยาไนด์ในอากาศจากเหมืองทองคำชาตรี ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,829,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
27 การศึกษาความสามารถในการยืดตัวจากแรงดึงของคอนกรีตบ่มภายใน สรัณกร เหมะวิบูลย์ 338,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
28 การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
29 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก อนันต์ชัย อยู่แก้ว สิทธิโชค ผูกพันธุ์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี N/A N/A
30 การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจและเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนการปรับปรุงร่องนัำโขงชวงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 2,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
31 การศึกษาผลของมวลรวมหยาบที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต สรัณกร เหมะวิบูลย์ 352,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
32 การศึกษาสมบัติใบทองกวาวเพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สมร หิรัญประดิษฐกุล 220,000.00 งบประมาณรายได้
33 คุณภาพน้ำประปาในระบบท่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
34 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ซีเมนต์เฟสจากผลการวิเคราะห์ X-ray diffraction patterns พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 469,640.00 งบประมาณภายนอก โครงการวิจัยภายใต้การส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหการ (Talent mobility) / บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
35 โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง ภูริภัส สุนทรนนท์ วีรยุทธ ประทุมไชย 10,000,000.00 งบประมาณภายนอก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
36 โครงการบริการออกแบบผลิตและทดสอบวัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย นพวรรณ โม้ทอง ศลิษา วีรพันธุ์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก Innovation Hub-Creative Economy
37 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - นายจักรกฤษ เติมฤทธิกุล ไพศาล มุณีสว่าง 1,838,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
38 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 19 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - นางสาวนพลักษณ์ พรหมจรรย์ (ทุน 5 ปี) พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,382,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
39 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.-อาเซียน สาขา Environmental Engineering - Mr.Daoheuan Keochanh พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 830,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
40 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทเพื่ออุตสาหกรรม - นายณัฐกานต์ นาวินวัฒนา พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 502,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
41 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโทเพื่ออตุสาหกรรม - นางสาวพลอยไพลิน ทาสี พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 502,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
42 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายพิธิวัต เทียนทอง นายพิธิวัต เทียนทอง พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2,482,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
43 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการทรัพย์สินและการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง รศ.ดร. ธนพงศ์ สุวรรณศรี สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ 3,504,800.00 งบประมาณภายนอก บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
44 โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลองประเภทหนูไมซ์ และหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาติ นพวรรณ โม้ทอง ศลิษา วีรพันธุ์ 299,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
45 โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สมร หิรัญประดิษฐกุล ขวัญชัย ไกรทอง สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,500,000.00 งบประมาณภายนอก ๊Innovation Hub
46 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage) กวิน สนธิเพิ่มพูน 6,560,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
47 โครงการระบบบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติในผู้สูงอายุ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,190,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 : ม.มหิดล
48 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด ทวีศักดิ์ แตะกระโทก บุญพล มีไชโย 1,999,965.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
49 แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ 1,450,000.00 งบประมาณภายนอก สกอ. Innovation Hub
50 ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 422,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
51 วัสดุเซรามิกที่มีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง อุปถัมภ์ นาครักษ์ 326,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
52 สถานะผสมคลื่นแอรี่และโซลิตอนในระบบก่อกำเนิดฮาร์มอนิกที่สองแบบสองมิติ [ระยะเวลา 3 ปี] ธวัชชัย เมธีวรัญญู 2,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
53 หุ่นยนต์ขัดพื้นเตารีด สุชาติ แย้มเม่น 2,200,000.00 งบประมาณภายนอก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
รวม       75,555,999.00
blank