: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช ( ASSOC. PROF. DR. SOMPORN RUANGSINCHAIWANICH)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04015
ชื่อ - นามสกุล :     สมพร  เรืองสินชัยวานิช
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Analysis and Development of Electric Drives System
ห้องทำงาน :     EE502
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4338
อีเมล์ :     sompornr@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. EE. The University of Sheffield
2 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Electrical Machines Analysis, Finite Element Analysis, Energy Conservation
 
  ประวัติการรับรางวัล  
ที่ วันที่ได้รับ รางวัล เอกสาร
1 21 พฤศจิกายน 2562 The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
2 4 พฤษภาคม 2560 รางวัล บทความดีเด่น, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017) [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
3 7 มกราคม 2557 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
4 14 พฤษภาคม 2553 The best paper award, The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2010) [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ความถึ่ในการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมของโซล่าร์พีวีรูปท็อบด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 2565 - 2565 100,000 
2 การพยากรณ์รังสีแสงอาทิตย์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 2562 - 2562 100,000 
3 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
4 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2552 - 2551 75,000 
5 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า 2552 - 2553 70,000 
6 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน 2552 - 2551 150,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
7 (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า 2555 - 2556 3,454,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ 2558 - 2558 240,000 
2 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก 2555 - 2555 271,500 
3 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว 2554 - 2554 306,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 438,500 
2 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) 2562 - 2562 300,000 
3 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ 2560 - 2561 1,450,000 
4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี 2553 - 2555 500,000 
5 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2552 - 2553 798,900 
6 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2550 - 2551 500,000 
7 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2549 - 2550 746,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Karchung, Ruangsinchaiwanich S. Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique International Journal of Electrical and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 9 618 - 623 2019 - / 2019  - / 2019-10-07  Other 
2 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การปรับพารามิเตอร ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง (Single Phase Transformer Parameter Modification by Central Composite Design Method) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 35 - 43 2018 - / 2019  - / 2019-01-08  TCI 
3 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับและจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม (Detection and Classification of Rotor broken bar Faults in Induction Motor Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 44 - 53 2018 - / 2019  - / 2019-01-08  TCI 
4 K. Kraikitrat,S. Pengpraderm, S. Ruangsinchaiwanich Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network วารสาร สหวิทยาการไทย

[วารสารระดับชาติ]

13 4 2018 - / 2018  - / 2018-08-21  TCI 
5 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,ปิยดนัย ภาชนะพรรณ,สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 20-23 2017 - / 2017  - / 2017-01-01  Other 
6 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

2 1 36-39 2017 - / 2018  - / 2018-01-23  Other 
7 S. Pengpraderm, K. Kraikitrat and S. Ruangsinchaiwanich Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor วารสาร สหวิทยาการไทย

[วารสารระดับชาติ]

12 5 35-41 2017 - / 2017  - / 2017-09-01  TCI 
8 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัคพันธ์ วงค์วังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 24-29 2017 - / 2020  - / 2020-02-28  Other 
9 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์,
สมพร เรืองสินชัยวานิช
การวิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิ และสัญญาณกระแสสเตเตอร์ วารสาร มทร อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

9 2 76-87 2016 - / 2020  - / 2020-03-01  TCI 
10 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, สุชิน คนดี, ธีรวัฒน์ แก้วเขียว, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและวัญญาณกระแสสเตเตอร์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

10 2 1-7 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
11 บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช การศึกษาและวิเคราะห์สมถรรนะขอมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

8 1 30-36 2013 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
12 สิทธิ์พงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบ พีไอดี วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 17-22 2012 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
13 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมลักษณ์ วรรณฤมล, สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 23-28 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
14 คณาธิป แก้วกุลศรี, สมพร เรืองสินชัยวานิช ศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 29-36 2012 - / 2017  0 / 2017-07-20  TCI 
15 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์ การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

6 1 12-19 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
16 Somporn Ruangsinchaiwanich, S. Intachai, and M. Inphou The finite element analysis of factors affecting deformation of solder bumps Asia-Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

13 3 317-322 2008 - / 2018  - / 2018-08-09  Other 
17 Somporn Ruangsinchaiwanich, Suchada Intachai, and M. Inphou The finite element analysis of influence of heat transfer on material components of solder bumps Asia-Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

13 4 484-488 2008 - / 2018  - / 2018-08-09  Other 
18 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Howe D. Synthesis of cogging-torque waveform from analysis of a single stator slot IEEE Transactions on Industry Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 3 650-657 2006 3.92 / 2016  112 / 2020-07-22  Scopus 
19 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Chen Y., Howe D. Evaluation of superposition technique for calculating cogging torque in permanent-magnet brushless machines IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 5 1597-1603 2006 1.77 / 2017  49 / 2020-07-22  Scopus 
20 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D. Analysis of cogging torque in brushless machines having nonuniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 10 3910-3912 2005 1.77 / 2016  50 / 2020-07-22  Scopus 
21 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S., Schofield N., Howe D. Reduction of Cogging Torque in Interior-Magnet Brushless Machines IEEE Transactions on Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 5 II 3238-3240 2003 1.77 / 2016  88 / 2020-07-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3420 K. Khongseeprai and S. Ruangsinchaiwanich Evaluation of Solar Radiation using Artificial Neural Network and Ordinary Least Squares Regression Models The 16th GMSARN International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Holiday Inn & Suites Rayong City Centre, Thailand   
2 3314 บุญญฤทธิ์ วังงอน, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การพยากรณ์การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยสมการการถดถอย การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๔ (EECON-44)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
3 3399 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับความผิดพร่องของแม่เหล็กถาวรในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยโครงข่ายประสาทเทียม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๔ (EECON-44)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
4 3248 ธีรพงศ์ บรรจง, พงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม, ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห และ สมพร เรืองสินชัยวานิช ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
5 3246 ปุริม รักสุข, เกรียงศักดิ์ ไกลกิจราษฎร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การศึกษาแบบจำลองกังหันลมขนาดเล็กสำหรับอาคารสูง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET 13)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
6 3096 K. Khongseeprai, B. Wangngon, and S. Ruangsinchaiwanich Analysis of Error Estimation of Electrical Power of Solar PV Rooftop using Artificial Neural Network Method The 15th GMSARN International Conference 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand   
7 3097 B. Wangngon, K. Khongseeprai, and S. Ruangsinchaiwanich Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods The 15th GMSARN International Conference 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand   
8 3080 ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงกังแห และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบและพัฒนาการควบคุมแขนกล 5 จุดหมุนอิสระ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๓ (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
9 2964 กันตภณ โล่นพันธ์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการใช้งานของรถจักรยานไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์กรณีศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (EENET 12)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จังหวัดนครนายก   
10 2922 K. Khongseephai, B. Wangngon, and S. Ruangsinchaiwanich Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with main variables that affect solar radiation by Artificial Neural Network International Conference on Multi-Disciplinary Research Studies and Education

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Kuala Lumpur, Malaysia   
11 2923 Karchung, and S. Ruangsinchaiwanich Comparative Analysis of Hysteresis, PI and Fuzzy-PI Controller for Direct Torque Control of Induction Motor International Conference on Multi-Disciplinary Research Studies and Education

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Kuala Lumpur, Malaysia   
12 2868 กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทะเลแก้ว   
13 2764 Karchung, and S. Ruangsinchaiwanich Performance Evaluation of Sensorless Vector Controlled Induction Motor with Fuzzy-based Rotor-Flux MRAS 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Bangkok, Thailand Scopus  
14 2761 Kreangsuk Kraikitrat and Somporn Ruangsinchaiwanich Analysis of Permanent Magnet Synchronous Generators by Finite Element Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand Best Presentation Award  
15 2762 Bunyarit Wangngon and Somporn Ruangsinchaiwanich Performance Improvements in Small Rice Mill based on PDCA Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand   
16 2763 Kantaphon Lonphan and Somporn Ruangsinchaiwanich Analysis of Brushed DC Motor in Electric Vehicle by Finite Element Method 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Sakon Nakhon, Thailand   
17 2756 Karchung, and Ruangsinchaiwanich S. Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique International Conference on Electronics and Mechanical System 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Tokyo,Japan   
18 1762 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
19 1763 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บทความ ดีเด่น  
20 1761 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
21 1695 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, ภูษิต ขำน้อย, สมพร เรืองสินชัยวานิช การประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
22 1696 กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
23 1697 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
24 1707 Pengpraderm S., Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok, Thailand   
25 1708 Kraikitrat K., Pengpraderm S.,Ruangsinchaiwanich S. Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Bangkok, Thailand   
26 1645 Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. Automatic control of synchronous motor using artificial neural network and adaptive PI for improving power factor 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiba, Japan Scopus  
27 1644 Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. Optimization of three-phase transformer design using adaptive genetic algorithm 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiba, Japan Scopus  
28 1549 เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมพร เรืองสินชัยวานิช การปรับพารามิเตอร์อย่างเหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง การประชุมวิชาการผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
29 675 Phaengkieo D., Ruangsinchaiwanich S. Design optimization of electrical transformer using artificial intelligence techniques 18th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand Scopus  
30 1641 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณกระแสสเตเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา   
31 1640 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ทำความเย็นโดยใช้ขดลวดความร้อนร่วมกับระบบทำความเย็น การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา   
32 356 Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. DC motor control based on artificial neural network and adaptive PI 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou,China Scopus  
33 352 Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. Design optimization of electrical transformer using gentic algorithm 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
34 353 Wangngon B., Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Fault detection technique for identifying broken rotor bars by artiricial neural network method 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
35 354 Sittisrijan N., Wangngon B., Ruangsinchaiwanich S. Synthesis of stator current waveform of inverter-fed induction motor with broken bar conditions 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Hangzhou, China Scopus  
36 355 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,สมพร เรืองสินชัยวานิช,ไอลดา ทองสันทัด และ ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ การศึกษาและการเปรียบเทียบการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในการสร้างแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่   
37 1638 ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช ,และ สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนำโรเตอร์แตกของอินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อลดการสูญเสีญของกำลังไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 6) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, เชียงใหม่   
38 1639 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET 6)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท, กระบี่   
39 130 Phaengkieo S., Somlak W. , Ruangsinchaiwanich S. Transformer design by finite element method with DOE algorithm 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
40 131 Wangngon S., Ruangsinchaiwanich S. Multiple fault detection technique for identifying broken rotor bar 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
41 132 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Synthesis of stator current waveform of iduction with broken bar conditions 16th internationat conference on electrical machines and systems (ICEMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, South Korea Scopus  
42 308 Pangpradem S., Rungsinchaiwanich S. The application of fuzzy self-tuning PID control algorithm for temperature chamber International Conference on Software Technology and Engineer, (ICSTE 2012)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Phuket, Thailand   
43 179 Kraikitrat K. , Ruangsinchaiwanich S. Thermal effect of unbalanced voltage conditions in induction motor by FEM 14th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
44 181 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Analysis of stator current waveforms of industion motor with broken bar conditions 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
45 182 Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. Thermal effect of unbalance voltage conditions in industrions motor by FEM 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China Scopus  
46 44 Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
47 46 Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
48 42 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
49 2928 Ruangsinchaiwanich S., Srasuay K., and Chumthong A. Finite element mesh generation by feed-forward artificial neural network The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand Best Paper Award  
50 1653 Ruangsinchaiwanich S., Phanphanit S. Influence of damper position on multi-arm actuator resonance in HDD 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Tokyo, Japan Scopus   
51 1652 Ruangsinchaiwanich S. , Khongseephai K. Investigation of transformer performance by the finite element method 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Tokyo, Japan Scopus   
52 2926 Ruangsinchaiwanich S. , and Phanphanit S. Resonance Study in Actuator arm in HDD The 2nd International Data Storage Technology Conference (DST-CON 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Thailand Science Park Convention Center, Bangkok   
53 1651 Ruangsinchaiwanich, S. , Nakem, P., Intachai, S. Analysis of solder bump position affecting stress performance by the finite element method IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Habin, China Scopus   
54 1650 Ruangsinchaiwanich S. , Intachai S., Nakem P. Surface tension analysis affecting deformation of solder bumps IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Harbin, China Scopus   
55 2924 Ruangsinchaiwanich S. , Inphou M., and Intachai S. Analysis of Solder Bump Position Affecting Deformation by Finite Element Method The 1st International Data Storage Technology Conference 2008 (DST-CON 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok   
56 2925 Ruangsinchaiwanich S. , Intachai S. and Inphou M. Surface tension Analysis affecting Deformation of Solder Bumps The 1st International Data Storage Technology Conference 2008 (DST-CON 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand   
57 1649 Ruangsinchaiwanich S. , Zhu Z.Q., Howe D. Influence of magnet shape on cogging torque and back-emf waveform in permanent magnet machines 8th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2005)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 Ninjing, China Scopus   
58 2929 Zhu, Z.Q., Ruangsinchaiwanich, S. , Howe, D. Synthesis of cogging torque waveform from analysis of a single stator slot 2005 IEEE International Conference on Electric Machines and Drives

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 San Antonio, TX; USA Scopus  
59 1648 Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D. Analysis of cogging torque in brushless machines having non-uniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG ASIA 2005)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 Nagoya, Japan Scopus   
60 1655 Zhu Z. Q. , Ruangsinchaiwanich S. , Howe D. Synthesis of cogging torque in permanent magnet machines by superposition Second International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, (PEMD 2004)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2004 University of Edinburgh, UK Scopus  
61 1743 Zhu, Z.Q., Ruangsinchaiwanich, S. , Schofield, N., Howe, D. Reduction of cogging torque in interior-magnet brushless machines IEEE International Magnetics Conference (Intermag 2003)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2003 Boston, USA Scopus  

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณผลประหยัดสำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  2017-10-01 สำนักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ISBN : 978-616-440-867-8   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 56,750.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า
2 โครงการแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สมพร เรืองสินชัยวานิช 15 ม.ค. 2556 ถึง 
31 ก.ค. 2556
246,400.00 246,400.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8) สมพร เรืองสินชัยวานิช 9 ธ.ค. 2552 ถึง 
17 ส.ค. 2553
384,000.00 384,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
รวม       857,400.00 687,150.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank