รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ [70.00%] [ 154,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [30.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank