โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2559   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประเมินการจดจำเสียงพูดภาษาไทยของระบบประสาทหูเทียมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ศิริพร เดชะศิลารักษ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
2 ADAP-T project ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1,706,874.00 งบประมาณภายนอก ทุน JICA and JST
3 Advancing co-Design of integrated strategies with AdaPtation to climate change in Thailand (ADAP-T) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1,706,163.69 งบประมาณภายนอก the Japan Ministry of Foreign Affairs/JICA and MEXT/JST
4 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ภาณุ บูรณจารุกร พิสุทธิ์ อภิชยกุล 2,444,843.00 งบประมาณภายนอก Erasmus+
5 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา อุปถัมภ์ นาครักษ์ 332,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
6 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยเครื่องจักรวิทัศน์และฟัซซี่ลอจิก พนัส นัถฤทธิ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
7 การควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์โดยใช้ฟัซซีลอจิกเมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
8 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม: การเปรียบเทียบผลระหว่างระบบที่ใช้กลไกการจัดการกับพฤติกรรมต่างประเภทกัน พนัส นัถฤทธิ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
9 การจำลองบนตารางทำการสำหรับการลดอาหารที่ถูกทิ้งในโซ่อุปทาน โพธิ์งาม สมกุล 220,000.00 งบประมาณรายได้
10 การเตรียมกรดไฮยาลูโรนิกน้ำหนักโมเลกุลต่ำด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.))
11 การเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์จากแป้งด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
12 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นฤมล สีพลไกร 220,000.00 งบประมาณรายได้
13 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย ธนิต มาลากร 120,000.00 งบประมาณรายได้
14 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว ศักดา สมกุล ขวัญชัย ไกรทอง โพธิ์งาม สมกุล 750,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
15 การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
16 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนด้วยซีเมนต์ร่วมกับฝุ่นอุตสาหกรรมหินอ่อนและเถ้าถ่านหิน พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
17 การเปลี่ยนแปลงประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ผศ. วิมาลา ชโยดม ศลิษา วีรพันธุ์ 1,832,000.00 งบประมาณภายนอก วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย สุธนิตย์ พุทธพนม กานต์ ศุภจิตกุล 285,300.00 งบประมาณแผ่นดิน
19 การพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 220,000.00 งบประมาณรายได้
20 การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท สมบัติ ชื่นชูกลิ่น ภูริภัส สุนทรนนท์ 2,426,820.00 งบประมาณภายนอก สกว.
21 การพัฒนากังหันน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและเทคโนโลยีในประเทศไทย ปีที่ 2 (การศีกษาการไหลของน้ำก่อนเข้ากังหันน้ำด้วยวิธี Moving-particle Semi-implicit,MPS, และการนำเสนอการสร้างกังหันน้ำแบบระบบปิดให้กับชุมชน (off-grid) ศลิษา วีรพันธุ์ 570,000.00 งบประมาณภายนอก New Energy Foundation
22 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย ผศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ สรัณกร เหมะวิบูลย์ 354,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
23 การพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบวัสดุนาโนและการกำจัดผลิตภัณฑ์นาโนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 3,200,000.00 งบประมาณภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
24 การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 200,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
25 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 488,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
26 การพัฒนาหน่วยบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยชนิดเคลื่อนที่ได้และเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ ภมรรัตน์ จันธรรม N/A N/A
27 การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยศัลกรรมในหอผู้ป่วยหนัก ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
28 การพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 มิติ แบบทันทีทันใดผ่านระบบเน็ตเวิร์คเส้นใยแก้ว ไพศาล มุณีสว่าง 178,000.00 งบประมาณรายได้
29 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ระยะที่ 2 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,200,000.00 งบประมาณภายนอก (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน))
30 การศึกษากลไกการกำจัดมลพิษในถังปฏิกรณ์แบบเอสบีอาร์ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 220,000.00 งบประมาณรายได้
31 การศึกษาการใช้งานจักรยานที่ติดตั้งชุดต้นแบบมอเตอร์ช่วยขับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย อนันต์ชัย อยู่แก้ว 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงาน สสส
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง บุญพล มีไชโย ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 220,000.00 งบประมาณรายได้
33 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก อุดมพร แพ่งนคร สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 313,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
34 การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ ขวัญชัย ไกรทอง 220,000.00 งบประมาณรายได้
35 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฏหมาย กรณีเมาแล้วขับ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 457,500.00 งบประมาณภายนอก มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
36 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 345,600.00 งบประมาณแผ่นดิน
37 การศึกษาประสิทธิภาพและออกแบบระบบบำบัดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนด้วย Chemical Oxidation, Chemical Reduction, และ Air Sparging ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,025,760.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
38 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) อุดมพร แพ่งนคร สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 409,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
39 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
40 การศึกษาโอกาสเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตบ่มตัวเองที่ใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุบ่มภายใน นางวันดี พูนพจน์มาศ สรัณกร เหมะวิบูลย์ 488,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
41 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด ปณัฐพงศ์ บุญนวล ภมรรัตน์ จันธรรม ภาณุ บูรณจารุกร 220,000.00 งบประมาณรายได้
42 การสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว ปณัฐพงศ์ บุญนวล 600,000.00 งบประมาณภายนอก สกว
43 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 523,100.00 งบประมาณแผ่นดิน
44 การสังเคราะห์คาร์บอนฟิล์มเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ดร.จิราวุฒิ แก้วเสนีย์ ภมรรัตน์ จันธรรม N/A N/A
45 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย อุปถัมภ์ นาครักษ์ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 348,100.00 งบประมาณแผ่นดิน
46 การสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์สำหรับการบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยด้วยการดูดซับ วรงค์ ปวราจารย์ ภมรรัตน์ จันธรรม N/A N/A
47 การสังเคราะห์อิฐความพรุนสูงโดยใช้หญ้าแฝก อุปถัมภ์ นาครักษ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
48 คุณสมบัติเฟอโรอิเล็กตริกและโฟโตโวลตาอิกของเซรามิก [KNbO3]0.9 - [BaNi1/2Nb1/2O3]0.1 สุวิทย์ กิระวิทยา 220,000.00 งบประมาณรายได้
49 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช มัทนี สงวนเสริมศรี เกดิษฐ์ กว้างตระกูล รัตนา การุญบุญญานันท์ 168,800.00 งบประมาณภายนอก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 โครงการ "แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์" พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,293,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
51 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยราชนกจังหวัดพิษณุโลก อุดมพร แพ่งนคร สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 570,600.00 งบประมาณแผ่นดิน
52 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท -น.ส. ปราณปริยา พุทธเนตร พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 502,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
53 โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำหรับการพัฒนาตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว สุวิทย์ กิระวิทยา N/A N/A
54 ต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีสาธิตการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 2,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
55 เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 220,000.00 งบประมาณรายได้
56 แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยียนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 2,293,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
57 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษา วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
58 ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 1,360,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ฯ
59 โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 220,000.00 งบประมาณรายได้
60 ออกแบบและสร้างสันชะลอความเร็วแบบลูกระนาดที่ลดแรงกระแทกต่อรถยนต์ สุรเจษฎ์ สุขไชยพร 220,000.00 งบประมาณรายได้
61 อิทธิพลของอุณหภูมิของกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น ปฐมศก วิไลพล 220,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       64,975,540.69
blank