รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์   [50.00%] [ 121,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิษฎา สิมารักษ์   [50.00%] [ 121,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 243,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

blank