: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฎา สิมารักษ์ ( ASST. PROF. SISDA SIMARAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02014
ชื่อ - นามสกุล :     ศิษฎา  สิมารักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4250
อีเมล์ :     sisdas@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.Eng. Manufacturing Engineering Royal Melbourne of Tech.
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 - 2555 243,000 
2 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน 2555 - 2555 107,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ปรีชา ขันทอง ,ศิษฎา สิมารักษ์ การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

10 1 7-19 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
2 Pojchamarnwiputh, S., Chiang Mai, W.Na., Reangrongrat, S., Wongwiwat, K., Simarak, S. The radiologic features of intestinal capillariasis Asian Oceanian Journal of Radiology

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 2 85-88 2001 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
3 Simarak, S., de Jong, U.W., Breslow, N., Dahl, C.J., Ruckphaopunt, K., Scheelings, P., Maclennan, R. Cancer of the oral cavity, pharynx/larynx and lung in north thailand: Case-control study and analysis of cigar smoke British Journal of Cancer

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 1 130-140 2001 - / 2017  57 / 2017-05-22  Scopus 
4 FLATZ, G., THANANGKUL, O., SIMARAK, S., MANMONTRI, M. GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AND JAUNDICE IN NEWBORN Annales paediatrici. International review of pediatrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

203 39-45 2001 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
5 Scatliff, J.H., Mark, J.B.D., Simarak, S. Cinefluorography of T-tube extractions Surgery

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 4 432-436 2001 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
6 SCATLIFF, J.H., SIMARAK, S., CUTLER, L., HALES, M.R. Selective catheterization studies of the celiac artery Radiology

[วารสารระดับนานาชาติ]

80 276-278 2001 - / 2017  2 / 2016-06-09  Scopus 
7 SCATLIFF, J.H., SIMARAK, S., CUTLER, L., LARSEN, P.B. Angiography of the celiac axis. Experimental evaluation of methods Radiology

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 215-226 2001 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2483 ภาณุ บูรณจารุกร, วิสาข์ เจ่าสกุล, ศิษฎา สิมารักษ์, เกตชุ นา บญุฤทธ์ิ, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ และธนิษฐา เรืองอินทร์ การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ก.พ. 2563 ถึง 
8 ก.ย. 2563
1,025,400.00 615,240.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
2 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจีสติกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10 ม.ค. 2562 ถึง 
9 ม.ค. 2563
9,909,780.00 1,486,467.00 งบภายนอก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
3 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 29 พ.ย. 2561 ถึง 
26 มิ.ย. 2562
1,025,400.00 1,025,400.00 งบภายนอก
กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
4 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ม.ค. 2561 ถึง 
9 ส.ค. 2561
1,025,400.00 1,025,400.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
5 การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ศิษฎา สิมารักษ์ 3 ก.ย. 2556 ถึง 
3 ธ.ค. 2556
120,000.00 60,000.00 งบภายนอก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวม       13,105,980.00 4,212,507.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank