: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (ASST. PROF DR. KUMPON SUBSOMBOON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01016
ชื่อ - นามสกุล :     กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4084
อีเมล์ :     kumpon@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Eng. And Eng. Mechanics Columbia
2 ปริญญาโท M.Eng. Structural Engineering AIT
3 ปริญญาโท M.Phil. Civil Engineering and Engineering Mechanics Columbia
4 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Construction Engineering and Management, , Building Information Modeling (BIM),
3D & 4D CAD in the Management of Construction, Construction Cost and Scheduling, Competitive Bidding,
The Fully Integrated and Automated Project Process (FIAPP)
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 - 2555 243,000 
2 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน 2555 - 2555 107,000 
3 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2552 - 2553 368,000 
4 โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2552 - 2553 175,000 
5 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) 2564 - 2565 2,771,339 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Suon Tokla and Kumpon Subsomboon Integration of Building Information Model and Thailand's Governmental Cost Estimate Advances in Urban Lifestyle and Technology Edited by Wayan Suparta

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-08-24  Scopus 
2 Suon Tokla, and Kumpon Subsomboon BIM-BASED SIMPLIFIED APPROACH TO AUTOMATICALLY ESTIMATE BUILDING COSTS FOR PROJECTS IN THAILAND International Journal of GEOMATE

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 68 101-107 2020 - / 2020  - / 2020-08-17  ISI 
3 Xayvatthana Chittaphong and Kumpon Subsomboon Developing a Green Building Standard in Lao PDR GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 2 76-81 2020 - / 2020  - / 2020-08-17  Scopus 
4 Subsomboon, K., Tantanee, B., Saratai, S., Buranajarukorn, P. The 4DCAD in project planning and budgeting of the new urban infrastructure for the Phitsanulok Central park, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 47-55 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
5 Kumpon SUBSOMBOON, Boonsong TANTANEE, Suchanya SARATAI, Panu BURANAJARUKORN THE 4DCAD IN PROJECT PLANNING AND BUDGETING OF THE NEW URBAN INFRASTRUCTURE FOR THE PHITSANULOK CENTRAL PARK, THAILAND Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 47-55 2019 - / 2019  - / 2019-08-27  Scopus 
6 Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 129 - 137 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
7 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง, วารสาร Thai Journal of Science and Technology Vol 7 No 4 (2018): Supplement Issue,

[วารสารระดับชาติ]

7 4 427-441 2018 - / 2018  - / -  TCI 
8 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561) การศึกษาข้อมูลผู้รับเหมาที่ทิ้งงานก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

[วารสารระดับชาติ]

29 4 2018 - / 2019  - / -  TCI 
9 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง วารสารการบริหารท้องถิ่น

[วารสารระดับชาติ]

11 3 127-148 2018 - / 2019  - / -  TCI 
10 กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ และ พีระพงษ์ แก้วพูลสุข การคาดการณ์วันฝนตกเพื่อประเมินความล่าช้าของแผนงานก่อสร้างทาง วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 85-94 2017 - / 2018  0 / 2018-01-12  TCI 
11 Subsomboon, K., Christodoulou, S., Griffis, F.H. Procurement of Services and Materials Using a FIAPP-Based System - New York City Case Studies Contruction Research Congress, Winds of Change: Integration and Innovation in Construction, Proceedings of the Congress

[วารสารระดับนานาชาติ]

1039-1047 2003 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3346 Chidburee, P., Meechaiyo, B., Subsomboon, K. & Tonnamon, J. Accuracy and effectiveness of 3D model reconstruction from UAV photogrammetry for physical road safety investigation GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Naresuan University   
2 3196 Kumpon Subsomboon*, Parinya Apipunyawong, Piyatida Wongyai, Supakorn Punyapachum, Perapong Kaewpoonsuk and Yodchai Singthong Development of Historic Building Information Modeling (HBIM) from Point Clouds Data for Wat Chedi Yod Thong in Phitsanulok The 15th GMSARN International Conference 2020 Sustainable Energy, Environment & Climate Change Transitions in GMS

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 Ayuttaya, Thailand   
3 2912 Panu Buranajarukorn, Kumpon Subsomboon, Charatdao Kongmuang and Pinich Booniam A Study of Problems of SME Development: A Case Study of Banana Processing Industries in Thailand Lower Northern Region GMSARN

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Luang Prabang   
4 2903 Kumpon and Tokla BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand the 5th International Conference on Science, Engineering, Environment SEE2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Swissotel Hotel   
5 2905 K. Subsomboon and Tokla BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand The 5th SEE International Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 Swissotel Hotel   
6 2902 Kumpon and Tokla Integration of Building Information Model (BIM) and Thailand Governmental Cost Estimate the 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment and Engineering CUSME2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali   
7 2915 Panu Buranajarukorn, Kumpon Subsomboon, Charatdao Kongmuang, and Panich Booniam A Study of Problems of SME Development: A Case Study of Banana Processing Industries in Thailand Lower Northern Region The 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Lao PDR   
8 2914 Suon Tokla and Kumpon Subsomboon BIM-Based Simplified Approach to Automatically Estimate Building Costs for Projects in Thailand The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Swissotel, Bangkok, Thailand   
9 2722 อภิสิทธิ์ บัวเทศ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามมิติในการจัดทำแบบสัญญา กรณีศึกษา"อาคาร Startup and Innovation คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่24

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี   
10 2718 ชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การประมาณระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโดยอัตราการทำงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระยะเวลาเผื่อเนื่องจากวันฝนตก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่29 ประจำปี2562

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
11 2528 Xayvatthana Chittaphong, and Kumpon Subsomboon Developing a Green Building Standard in Lao PDR The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Ramada Encore Hotel Nanning, Guangxi, China   
12 2527 Chittaphong X, Subsomboon K and Kanokjaruvijit K Guidelines Green Building Standards for Lao People s Democratic Republic 2018 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Energy Engineering (EI2E 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok, Thailand   
13 2338 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก   
14 2339 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). ข้อจำกัดในงานก่อสร้างที่มีผลต่อการทิ้งงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก   
15 2340 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานก่อสร้าง: มุมมองของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23: วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก   
16 2335 Bhokha, S., Subsomboon, K., and Leungvichchareon, S. (2018). Learning the Historical Development and Success of Thai’s Railway Towards Preparing a New Course: Railway Engineering, The 16th International and National Conference on Engineering Education,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya, Thailand   
17 2341 ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี   
18 2342 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ, การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
19 2333 Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018) Prequalification criteria, according to the government procurement and supplies management Act, B.E. 2560 (2017): branch/type, class, right to bid, ability to carry out. The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018): Exploring Innovative Solutions for Smart Society,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Swissôtel Resort Phuket Patong Beach, Phuket, Thailand   
20 2332 Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018) A Review on Difference of Contracting for Works of Regulations on Procurement, B.E. 2535 (1992) between Government Agency and Local Government, Thailand Proceedings of the 10 International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Vientiane, Lao PDR.   
21 2306 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี   
22 2336 Vanborsel, B, and Subsomboon, K. (2018). Contractors’ Work Abandonment in the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) Construction Projects. The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Ambassador Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand.   
23 2344 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 (ระดับชาติ),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   
24 2345 บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2561). การทิ้งงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ISBN : 978-616-7820-58-3  
25 2004 Kumpon Subsomboon, Boonsong Tantanee, Suchanya Saratai, and Panu Buranajarukorn 4DCAD in Project Planning and Budgeting of the New Urban Infrastructure for the Phitsanulok Central Park, Thailand The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
26 2006 K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
27 2008 สุชัญญา สาระใต้, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ Development of Building Information Modeling (BIM) objects for elderly people’s residence การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่22

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
28 2005 Yodchay Singthong, Kumpon Subsomboon Simulation of Naresuan University Green Transit's Electric Vehecle Services ISFT 2017: 6th International Symposium on the Fusion of Science & Technologies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 JEJU, Republic of Korea   
29 1893 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี   
30 2007 พงษ์พันธ์ ฟักเอม, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างตึกแถว4ชั้น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
31 2003 ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์, ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, อ.เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์, ดร.ปรัชญา สังข์สมบูรณ์, คุณชัยชนะ มีศิริ การศึกษาทัศนคติและประเมินความคุ้มค่าในการสร้างเมืองแห่งจักรยาน กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่5: ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
32 1523 Sarintip Tantanee, Kumpon Subsomboon, Sasikorn Leungvichcharoen Online System for Report Creator and Scores Evaluation under Thai Qualifications Framework for Higher Education The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM Edu 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Imperial Pattaya Hotel, Thailand., Thailand   
33 1542 วิโรจน์ พันธ์จันทร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงและผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้างงอาคารขนาดใหญ่ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
34 1543 พีระพงษ์ แก้วพูลสุข และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ ปฏิทินคาดการณ์วันฝนตกสำหรับการวางแผนงานก่อสร้างทาง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
35 1544 เผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ การบริหารและการจัดการงบประมาณและการวางแผนแหล่งกักเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตรโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
36 1545 เสริมภาคย์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ในงานต้นทุนก่อสร้างสําหรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
37 1529 วุฒิชัย กาวี, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยรังสิต   
38 2356 อิศเรศ สุวรรณ์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2558). การศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากความล่าช้าในงานก่อสร้าง. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11: Research & Innovation.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 พิษณุโลก   
39 2357 ศราวุธ แสงเกตุ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2558). กระบวนการช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับโครงการก่อสร้างโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 เชียงราย.   
40 2353 ธีรพล เหมือนอินทร์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคสำหรับเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน;

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.   
41 2354 กฤษดา ฟักเงิน และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน;

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 พิษณุโลก.   
42 2355 ธนวัฒน์ สุขสวัสด์ิ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). การประยุกต์ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 พิษณุโลก   
43 2350 ธนัท ต้นประสงค์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). การจัดลำดับความสำคัญโครงการก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย;

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี.   
44 2351 พงศธร พิลึก และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). ฐานข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19;

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.   
45 2352 ยอดชาย สิงห์ทอง และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2557). แบบจำลองสถานการณ์การให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19;

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น.   
46 24 Bhokha S, Sangtian N, Phannikul I, Leungvichchareon S. and Subsomboon K. Embedded Knowledge and skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering The 9th International and National Conference on Engineering Education: INCEE9

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 โรงแรม Hilton Phuket Acadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2554   
47 58 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students) การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
48 50 Bhokha S , Supsomboon K ,Saingtien N ,Phannikul and Khantry S Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development in Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering National University of Lao (NUOL) การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
49 59 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
50 2337 Bhokha, S., Sangtian, N., and Subsomboon, K. (2009). Infrastructure and the Development of Thailand: Past to Future. Proceedings of the International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2009),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Khon Kaen, Thailand.   
51 2348 สถาพร โภคา, นท แสงเทียน, อิทธิพงศ์ พันธิ์นิกุล และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2552). วิธีถ่ายทอดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา. สัมมนาวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่7 สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 31,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2009 เพชรบุรี   
52 2349 วสันต์ ประดุจพงษ์เพชร์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, การจำลองสถานการณ์การจัดสรรทรัพยากรในการประกอบถังหมักเบียร์. การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2009 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
53 2347 ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ และ กําพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2550) วิธีการแบ่งรายการงานก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12; จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2007 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน, พิษณุโลก.   
54 2346 สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2549). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยMathematica. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11; จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2006 โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 499,900.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
2 โครงการ สำรวจ ออกแบบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 1 ส.ค. 2556 ถึง 
30 มิ.ย. 2557
4,996,200.00 4,996,200.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
3 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราน กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 1 พ.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2556
1,300,000.00 1,300,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครพิษณุโลก
- ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
- ยังมีหลักฐานสัญญา
4 โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-camp) กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 18 มี.ค. 2556 ถึง 
22 มี.ค. 2556
80,000.00 80,000.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
5 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบพัฒนาพื้นที่และประมินผลกระทบด้านสุขภาพ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 14 มิ.ย. 2555 ถึง 
11 ต.ค. 2555
2,000,000.00 2,000,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครพิษณุโลก
รวม       13,375,200.00 8,876,100.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank