โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2555   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้ประโยชน์จากระบบแนวกันชนหญ้าแฝกรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินด้วยสารอันตราย ธนพล เพ็ญรัตน์ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 449,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
2 การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 997,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ธนพล เพ็ญรัตน์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
4 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 80,000.00 งบประมาณรายได้
5 การประยุกต์ใช้มิมิติอัลกอริทึ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ JAFG : Jewelry Art form Generator สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ภาณุ บูรณจารุกร 208,200.00 งบประมาณแผ่นดิน
6 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และวิศวกรรมคุณค่าสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคเหนือตอนล่าง ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 5,689,411.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
7 การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น สุวิทย์ กิระวิทยา 180,000.00 งบประมาณรายได้
8 การพัฒนาระบบตัดไฟของเตารีดไฟฟ้า สุชาติ แย้มเม่น 278,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับ SME สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 การพัฒนาราวกันอันตรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเหนียวเสริมเส้นใยหญ้าแฝก เพื่อการประยุกต์ใช้กับถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศน์ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 369,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10 การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 70,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
11 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3,459,366.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน สุรเชษฐ์ กานต์ประชา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์  พินทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
13 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 5,158,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ
14 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ .... สุชาติ แย้มเม่น ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 2,947,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
15 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น สรัณกร เหมะวิบูลย์ 644,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
16 การศึกษาผลกระทบจากการระบายอากาศ ที่มีต่อความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศในที่พักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กในประเทศไทย นินนาท ราชประดิษฐ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
17 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า บุญทรัพย์ พานิชการ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 4,705,300.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
18 การศึกษาศักยภาพรถไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ศิษฎา สิมารักษ์ 243,000.00 งบประมาณรายได้
19 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ทิพย์วิมล แตะกระโทก 180,000.00 งบประมาณรายได้
20 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
21 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 192,700.00 งบประมาณภายนอก แหล่งทุนภายนอก(ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา )
22 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก สมพร เรืองสินชัยวานิช 271,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
23 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สุชาติ แย้มเม่น ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1,202,560.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการการศึกษาเชิงพื้นฐานของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ในการกำจัดแหล่งกำเนิดของสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจากน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนโดยการใช้ความร้อนที่สร้างด้วยการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า ธนพล เพ็ญรัตน์ 499,400.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี Wavefront สำหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง พนัส นัถฤทธิ์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
26 โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ศิษฎา สิมารักษ์ 107,000.00 งบประมาณรายได้
27 วงจรกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าน้ำหนักของระบบการชั่งน้ำหนักแบบพลวัต (นางสาวชลีดล อินยาศรี) สุชาติ แย้มเม่น 94,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
28 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ปาจรีย์ ทองสนิท 271,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม       28,997,437.00
blank