ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
ช่วงเวลา :
29-09-2558 ถึง 30-09-2558
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [30%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภูริภัส สุนทรนนท์  [20%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [20%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [10%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [20%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]