: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์ (DR. PURIPUS SOONTHORNNONDA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01078
ชื่อ - นามสกุล :     ภูริภัส  สุนทรนนท์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE206
โทรศัพท์ภายใน :     05596
อีเมล์ :     puripuss@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Environmental Engineering) University of Wisconsin-Milwaukee, Wisconsin, USA
2 ปริญญาโท M.S.(Civil Engineering) Bradley University, Illinois, USA
3 ปริญญาตรี B.E.(Civil Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
o Stormwater modeling and management
o Watershed Environmental Hydrology
o Conjunctive water management
o Low impact development
o Source apportionment of non-point source pollutants of sanitary sewage, stormwater, and groundwater
o Fate and transport of pollutants in aquatic systems


 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง 2560 - 2561 10,000,000 
2 การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท 2559 - 2561 2,426,820 
3 การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2 2558 - 2558 30,000 
4 การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1 2558 - 2558 30,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Sombat Chuenchooklin1*, Puripus Soonthornnonda1, Udomporn Pangnakorn2

Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand International Journal of Advanced and Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 75 272-281 2017 - / 2017  - / 2017-12-18  ISI 
2 ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผู้แต่งหลัก , เกรียงไกร ปอแก้ว, วชิรวิทย์ ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร, ภูริภัส สุนทรนนท์
การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน้ำของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

[วารสารระดับชาติ]

37 3 361-388 2014 - / 2017  1 / 2017-06-12  TCI 
3 Liu, Y., Soonthornnonda, P., Li, J., Christensen, E.R. Stormwater runoff characterized by GIS determined source areas and runoff volumes Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

47 2 201-217 2011 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 
4 Soonthornnonda, P., Zou, Y., Christensen, E.R., Li, A. PCBs in Great Lakes sediments, determined by positive matrix factorization Journal of Great Lakes Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 1 54-63 2010 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
5 Authors of Document Soonthornnonda, P., Christensen, E.R., Liu, Y., Li, J. A washoff model for stormwater pollutants Science of the Total Environment

[วารสารระดับนานาชาติ]

402 2-3 248-256 2008 - / 2017  22 / 2017-05-22  Scopus 
6 Soonthornnonda, P., Christensen, E.R. Source apportionment of pollutants and flows of combined sewer wastewater Water Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 8-9 1989-1998 2008 - / 2017  57 / 2017-05-22  Scopus 
7 Soonthornnonda, P., Christensen, E.R. A load model based on antecedent dry periods for pollutants in stormwater Water Environment Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

80 2 162-171 2008 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
8 Magruder, C., Waldmer, E., Singer, M. Boudjou, U., Christensen, E.R., Soonthornnonda, P. Urban runoff as a public health concern in the greater Milwaukee area Restoring Our Natural Habitat - Proceedings of the 2007 World Environmental and Water Resources Congress

[วารสารระดับนานาชาติ]

2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
9 Dilmaghani, S., Henry, I.C., Soonthornnonda, P., Christensen, E.R., Henry, R.C. Harmonic analysis of environmental time series with missing data or irregular sample spacing Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 20 7030-7038 2007 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
10 Seth, I., Soonthornnonda, P., Christensen, E.R. Use of GIS in urban storm-water modeling Journal of Environmental Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

132 12 1550-1552 2006 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2595 Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn,Puripus Sonthornnonda Comparative Study Using The 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper The Chin River Basin,Thailand. The 4th International Conference on Hydraulic Engineering and Safety (ICHES 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Yunnan, China.   
2 2550 Soonthornnonda, P., Chuenchooklin, S., Pratoomchai, W., Saraphirom, P., Saenchai, P. Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Bangkok,Thailand   
3 2972 S. Chuenchooklin,U. Pangnakorn, P. Soonthornnonda Uncertainty in Runoff Estimation for a Catchment of the Tha Chin River’s Upper Plain in Chai Nat Province, Thailand THA2019 InternationalConference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Bangkok, Thailand ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย สกว.ชัยนาท  
4 1775 Sombat Chuenchooklin,Puripus Soonthornnouda,Udomporn Pangnakorn Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand International Conference on Scientists 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Russia   
5 1436 Soonthornnonda Puripus, Tantanee Sarintip,Pratoomchai Weerayuth,Chuenchooklin Sombat Watershed Management for Disaster Prevention : A Review of Disaster Resilience of Pua Watershed in Nan Province,Thailand Watershed Management for Disaster Prevention(WMDP),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Kingdom of the Netherlands   
6 758 Soonthornnonda Puripus Impacts of Climate Change on Thai Water Resources: Myth or Reality? 3rd International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management December 21-22, 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Naresuan University, Phitsanulok, Thailand   
7 757 Soonthornnonda Puripus, Chuenchooklin Sombat, Tantanee Sarintip, Ekkawatpanit Chaiwat, Rasmeemasmuang Thamnoon, Sethaputra Sacha An Optional Approach for Flood Mitigation and Avoiding Groundwater Depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water Management ICID2015 and 26th European Regional Conference (ERC) and 66th International Executive Council (IEC) Meeting October 11-16, 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Montpellier, France   
8 442 Puripus Soonthornnonda, Sacha Sethaputra, Chaiwat Ekkawatpanit, and Thamnoon Rasmeemasmuang Thai Water Institutional and Legal Developments: A Review and Example of Persistent Environmental Problem 2nd International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hanoi University of Science   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 1 พ.ค. 2563 ถึง 
31 ธ.ค. 2563
9,680,000.00 968,000.00 งบภายนอก
กรมการขนส่งทางราง
2 ศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
22,347,500.00 2,234,750.00 งบภายนอก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
3 โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 29 ก.ย. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
300,000.00 60,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
รวม       32,327,500.00 3,262,750.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank