ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การสร้างแผนที่ความเสี่ยงต่อมลพิษอากาศจากเหมืองแร่ถ่านหินกะเบอะดิน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 30 ก.ย. 2564 ถึง 
31 ธ.ค. 2564
343,500.00 343,500.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส อี เอ))
2 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2 ก.ย. 2564 ถึง 
18 ม.ค. 2565
1,990,000.00 1,990,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครสวรรค์
3 จ้างเหมาบริการให้คำปรึกษา ดูแลบำรุงรักษาแก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2564 ถึง 
30 ก.ย. 2565
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
เทศบาลภูเก็ต
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2565
20,000.00 20,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี เทคนิค จำกัด
5 วิเคราะห์การทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2564
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
6 โครงการจัดทำต้นแบบการติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2564 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 มิ.ย. 2565
7,500,000.00 7,500,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง บุญพล มีไชโย 5 พ.ย. 2564 ถึง 
30 ม.ค. 2565
57,000.00 57,000.00 งบภายนอก
บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
8 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไพศาล มุณีสว่าง 31 พ.ค. 2564 ถึง 
27 มี.ค. 2565
1,300,000.00 650,000.00 งบภายนอก
กรมราชทัณฑ์
9 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา ปี 2564 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2564 ถึง 
31 ก.ค. 2565
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
10 โครงการศึกษาวิจัยแผนที่ฉากทัศน์ความเสี่ยงจากมลพิษอากาศจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 พ.ย. 2564 ถึง 
30 เม.ย. 2565
1,059,125.00 1,059,125.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส อี เอ))
รวม       22,769,625.00 22,119,625.00  
blank