ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การทดสอบการรับแรงหลังคาเหล็กไร้โครง Span ไม่น้อยกว่า 20 เมตร และแผ่นเหล็กยึดหลังคา กรกฎ นุสิทธิ์ 10 มิ.ย. 2565 ถึง 
8 ส.ค. 2565
28,161.00 28,161.00 งบภายนอก
บริษัท ไทยวัฒนาเมทัลชีท จำกัด
2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองการติดตามนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพการศึกษา 2565 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 27 ก.ย. 2565 ถึง 
27 ก.ย. 2565
17,000,000.00 17,000,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
3 การศึกษาประสิทธิภาพรถตัดอ้อย รัตนา การุญบุญญานันท์ 4 ม.ค. 2565 ถึง 
30 มิ.ย. 2565
305,000.00 213,500.00 งบภายนอก
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก
4 การสร้างแผนที่ความเสี่ยงต่อมลพิษอากาศจากเหมืองแร่ถ่านหินกะเบอะดิน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 30 ก.ย. 2564 ถึง 
31 ธ.ค. 2564
343,500.00 343,500.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส อี เอ))
5 จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดตั้งเมืองนิเวศจังหวัดสมุทรปราการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไพศาล มุณีสว่าง 27 มิ.ย. 2565 ถึง 
22 มิ.ย. 2566
60,000,000.00 60,000,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารส่วนจัดหวัดสมุทรปราการ
6 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2 ก.ย. 2564 ถึง 
18 ม.ค. 2565
1,990,000.00 1,990,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครสวรรค์
7 จ้างศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : กรณีศึกาาการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ทิพย์วิมล แตะกระโทก 25 มี.ค. 2565 ถึง 
24 พ.ย. 2565
495,000.00 495,000.00 งบภายนอก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
8 จ้างเหมาบริการให้คำปรึกษา ดูแลบำรุงรักษาแก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2564 ถึง 
30 ก.ย. 2565
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
เทศบาลภูเก็ต
9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2565
240,000.00 240,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี เทคนิค จำกัด
10 วิเคราะห์การทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2564
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
11 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2565 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 18 ก.พ. 2565 ถึง 
17 ต.ค. 2565
4,000,000.00 4,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-forth Young Scientist Competition: YSC 2022)” สุชาติ แย้มเม่น 1 ต.ค. 2564 ถึง 
30 ก.ย. 2565
896,390.00 896,390.00 งบภายนอก
13 โครงการจัดทำต้นแบบการติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2564 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 มิ.ย. 2565
7,500,000.00 7,500,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
14 โครงการจัดทำระบบข้อมูลแบบชี้เป้าเพื่อบูรณาการสร้างความเสมอภาคและระดมการมีส่วนร่วมระดับหน่วยงานภายในและภายนอก ภาณุพงศ์ สอนคม 30 พ.ย. 2564 ถึง 
1 ม.ค. 2513
495,000.00 495,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกาษา
15 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 2 มิ.ย. 2565 ถึง 
28 พ.ย. 2565
4,944,000.00 4,944,000.00 งบภายนอก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Curriculum Information Management System: CIMS ไพศาล มุณีสว่าง 30 พ.ย. 2564 ถึง 
29 พ.ย. 2565
3,500,000.00 700,000.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
17 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง บุญพล มีไชโย 5 พ.ย. 2564 ถึง 
30 ม.ค. 2565
57,000.00 57,000.00 งบภายนอก
บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
18 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไพศาล มุณีสว่าง 31 พ.ค. 2564 ถึง 
27 มี.ค. 2565
1,300,000.00 650,000.00 งบภายนอก
กรมราชทัณฑ์
19 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาณุพงศ์ สอนคม 18 เม.ย. 2565 ถึง 
17 ธ.ค. 2565
17,000,000.00 17,000,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
20 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา ปี 2564 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2564 ถึง 
31 ก.ค. 2565
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
21 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างความมีส่วนร่วมและระดมทุนเพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ธ.ค. 2564 ถึง 
30 ก.ย. 2565
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
22 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 28 ก.พ. 2565 ถึง 
25 ก.ย. 2565
950,000.00 950,000.00 งบภายนอก
บริษัท เอนเนอร์ยี่ไพร์ม จำกัด
23 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ณ8 แฃะถนนผังเมืองสาย ฉ50 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 17 ม.ค. 2565 ถึง 
13 ต.ค. 2565
10,135,000.00 9,121,500.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
24 โครงการศึกษาวิจัยแผนที่ฉากทัศน์ความเสี่ยงจากมลพิษอากาศจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 พ.ย. 2564 ถึง 
30 เม.ย. 2565
1,059,125.00 1,059,125.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส อี เอ))
25 โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะทำงาน 22 พ.ย. 2564 ถึง 
17 พ.ย. 2565
9,060,797.00 7,248,637.60 งบภายนอก
กรมชลประทาน
26 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านทางบกและทางน้ำ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 9 ก.ค. 2565 ถึง 
5 พ.ย. 2565
499,500.00 299,700.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
27 โครงการศึกษาและประเมินผลโครงการพัฒนาทางหลวงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 8 ก.พ. 2565 ถึง 
3 พ.ค. 2566
14,799,000.00 13,319,100.00 งบภายนอก
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
28 โครงการสร้างต้นแบบการติดตามการทำงานของรถขุด อนันต์ชัย อยู่แก้ว 9 มิ.ย. 2565 ถึง 
4 พ.ค. 2566
800,000.00 200,000.00 งบภายนอก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รวม       172,897,473.00 164,250,613.60  
blank