: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี (ASSOC. PROF. DR. SARINTIP TANTANEE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01001
ชื่อ - นามสกุล :     ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรน้ำ
สังกัดหน่วยวิจัย :     Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4063
อีเมล์ :     sarintipt@nu.ac.th
HomePage :     http://web.eng.nu.ac.th/sarintipt/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Water resources Engineering ม.ขอนแก่น
2 ปริญญาโท วศ.ม. Water resources Engineering ม.เกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Water Resources Engineering, Geographic Information Systems and
Remote Sensing in Water Resources, Hydrology, Hydro-Meteorology
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ(PWV) ที่วัดด้วย GPS กับลักษณะของฝนในประเทศไทย 2552 - 2551 150,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM 2556 - 2556 627,000 
2 โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ สำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระยะแรก ของเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2553 - 2554 300,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลของ PM2.5 จากประเทศเพื่อนบ้าน ต่อระดับ PM2.5 ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2565 - 2566 1,216,000 
2 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) 2564 - 2565 2,771,339 
3 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
4 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) 2562 - 2564 2,991,986 
5 Tuning Asia-South East (TA-SE) 2560 - 2562 2,343,809 
6 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) 2559 - 2562 2,444,843 
7 ADAP-T project 2559 - 2563 1,706,874 
8 Advancing co-Design of integrated strategies with AdaPtation to climate change in Thailand (ADAP-T) 2559 - 2565 1,706,164 
9 Viral, Angry Birds: Fostering Climate Resilience Through Entertaining Games. 2558 - 2558 334,050 
10 Integrated Study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T) 2551 - 2556 1,137,442 
11 การประเมินปริมาณฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรดาห์กับข้อมูลฝนจากสถานีสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2550 - 2551 972,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Yodying, A., Mahavik, N., Tantanee, S., Kongmuang, C., Keteku A. K., Chidburee, P., Seejata, K., & Chatsudarat, S. (2022). A fuzzy AHP approach to assess flood hazard for area of Bang Rakam Model 60 project in Yom river basin, northern Thailand. Applied Environmental Research.

[วารสารระดับชาติ]

2022 - / 2022  - / 2022-02-23  Scopus 
2 C Koem, S Tantanee Flash flood hazard mapping based on AHP with GIS and satellite information in Kampong Speu Province, Cambodia International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 5 457 - 470 2021 - / 2021  - / 2021-02-10  Scopus 
3 N. MAHAVIK, S.TANTANEE SEASONAL CHARACTERISTICS OF PRECIPITATING CLOUD PROPERTIES AND STRUCTURESIN THE INLAND OF THE INDOCHINA PENINSULA: A LEGACY OF 16 YEARS OF THE TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION (TRMM) SATELLITE. N. MAHAVIK Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 48 to 66 2021 - / 2021  - / 2021-08-18  Scopus 
4 Nattapon Mahavik, Sarintip Tantanee, Fatah Masthawee Investigation of Z-R relationships during tropical storm in GIS using implemented mosaicking algorithms of radar rainfall estimates from ground-based weather radar in the Yom River basin, Thailand Applied Geomatics

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 4 645 - 657 2021 - / 2021  - / 2021-08-18  Scopus 
5 FLOOD DISASTER STUDIES: A REVIEW OF REMOTE SENSING PERSPECTIVE IN CAMBODIA. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 48 to 66 2021 - / 2021  - / 2021-08-18  Scopus 
6 Chhuonvuoch Koem, Sarintip Tantanee FLOOD DISASTER STUDIES: A REVIEW OF REMOTE SENSING PERSPECTIVE IN CAMBODIA. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1 13-24 2021 - / 2021  - / 2021-08-20  Scopus 
7 Tamara Faith Kamanga, Faidess Mwale, Sarintip Tantanee,
and Panu Buranajarukorn
Framing the determinants of drought vulnerability in Malawian communities: An exposure, susceptibility, and capacity perspective from Karonga district Disaster Resilience and Sustainability: Adaptation for Sustainable Development, 2021 (Book Chapter: Elsevier)

[วารสารระดับนานาชาติ]

73-90 2021 - / 2021  - / 2021-08-24  Scopus 
8 Sedthayutthaphong, N., Jitsangiam, P., Nikraz, H., Pra-ai, S., Tantanee, S. & Nusit, K. The Influence of a Field-Aged Asphalt Binder and Aggregates on the Skid Resistance of Recycled Hot Mix Asphalt Sustainability

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 19 10938 2021 - / 2021  - / 2021-10-08  ISI 
9 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., & Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 80 - 90 2020 - / 2020  - / 2020-04-16  Scopus 
10 Vanthan KIM, Sarintip TANTANEE, Wayan SUPARTA GIS-Based Flood Hazard Mapping Using Hec-Ras Model: a Case Study of Lower Mekong River, Cambodia. Geographia Technica.

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 16-26 2020 - / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
11 Charatdao KONGMUANG, Sarintip TANTANEE, Kamonchat SEEJATA. Urban Flood Hazard Map Using GIS of Muang Sukhothai District, Thailand. Geographia Technica.

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 143-152 2020 - / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
12 Tamara F. KAMANGA, Sarintip TANTANEE, Faidess D. MWALE, Panu BURANAJARUKORN. A Multi Hazard Perspective in Flood and Drought Vulnerability: Case Study of Malawi. Geographia Technica.

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 132-142 2020 - / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
13 C KONGMUANG, S TANTANEE, K SEEJATA URBAN FLOOD HAZARD MAP USING GIS OF MUANG SUKHOTHAI DISTRICT, THAILAND. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 143-152 2020 - / 2021  - / 2021-02-10  Scopus 
14 N Mahavik, S Tantanee Precipitating Cloud Analysis during Extreme Rain Events over the Chao Phraya River Basin Based on the Developed Radar Mosaic Products International Journal of Geoinformatics

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 3 2020 - / 2021  - / 2021-02-22  Scopus 
15 Weerayuth PRATOOMCHAI, Sarintip TANTANEE , Chaiwat EKKAWATPANIT A COMPREHENSIVE GRID-BASED RAINFALL CHARACTERISTICS IN THE CENTRAL PLAIN RIVER BASIN OF THAILAND. Geographia Technica, Vol. 15, Issue 2, 2020, pp 47 to 56

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 2 47-56 2020 - / 2021  - / 2021-02-22  Scopus 
16 N Mahavik, S Tantanee Radar Quality Index for a Mosaic of Radar Reflectivity over Chao Phraya River Basin, Thailand. Applied Environmental Research 42

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 3 92-104 2020 - / 2021  - / 2021-02-22  Scopus 
17 Subsomboon, K., Tantanee, B., Saratai, S., Buranajarukorn, P. The 4DCAD in project planning and budgeting of the new urban infrastructure for the Phitsanulok Central park, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 47-55 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
18 Sylvan, O., Sarintip, T., Panu, B. Determinants of flood mitigation decisions, choices and behavior Disaster Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 10 58-65 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
19 Mahavik, N., Tantanee, S. Spatio-temporal analysis of convective cloud properties deriving from weather radar reflectivity during the decaying stage of tropical storm over the lower northern Thailand International Journal of Geoinformatics

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 3 91-102 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
20 Mahavik, N., Tantanee, S. Convective systems observed by ground-based radar during the seasonal march of Asian summer monsoons in the middle of Thailand Engineering and Applied Science Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 4 318-330 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
21 Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 129 - 137 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
22 Hristos Tyralis, Georgia Papacharalampous, Sarintip Tantanee How to explain and predict the shape parameter of the generalized extreme value distribution of streamflow extremes using a big dataset Journal of Hydrology

[วารสารระดับนานาชาติ]

574 628-645 2019 4.405 / 2019  - / 2019-08-27  ISI 
23 Leak Ngeang, Sarintip Tantanee, and Ruediger Anlauf Comparison of FAO and SOILGRID Data Application on Streamflow and Sus-pended Sediment Study Using SWAT Model: A Case Study of Upper Yom Basin, Thailand GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 104-111 2019 - / 2019  - / 2019-08-27  Scopus 
24 Sarintip TANTANEE, Suthi HANTRAKUL MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT CHALLENGE OF URBANIZATION: LESSON LEARNED FROM PHITSANULOK, THAILAND Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 39-46 2019 - / 2019  - / 2019-08-27  Scopus 
25 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn et. al. Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries Universities: The Case of Thailand Indian Journal of Public Administration

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-15 2019 - / 2019  - / 2019-08-27   
26 Sarintip Tantanee, Kanapoj Wandee, Suphot Tovichakchaikul One page project management application on flood preparedness: case study of Thailand Procedia Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

212 363-370 2018 - / 2018  0 / 2018-03-08  Scopus 
27 Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand. Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

212 519-526 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  Scopus 
28 Kamonchat Seejata, Aphittha Yodying, Tubtim Wongthadam, Nattapon Mahavik, Sarintip Tantanee Assessment of flood hazard areas using Analytical Hierarchy Process over the Lower Yom Basin, Sukhothai Province Procedia Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

212 340-347 2018 - / 2018  0 / 2018-03-08  Scopus 
29 A Batbaatar1,P Apichayakul

and S Tantanee
Stakeholders perspectives towards effective climate change adaptation on the Mongolian livestock sector Series: Earth and Environmental Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

129 2018 - / 2018  - / 2018-04-20  Scopus 
30 Lukas Beule, Jan-Frederik Lanhenke, Sarintip Tantanee. Trends in Precipitation in Thailand from 1964 to 2012 Asia Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

21 4 13-19 2016 - / -  - / -  Other 
31 Lukas Beule, Jan-Frederik Lanhenke, Sarintip Tantanee. Trends in Temperature in Thailand from 1964 to 2013 Asia Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

21 4 6-12 2016 - / -  - / -  Other 
32 Phonkasi S., Tantanee S. and Patamatamkul S. Improving Rainfall Estimation from TRMM Rainfall using Bias Correction Technique. RMUTI Journal.

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 68-77 2015 - / -  - / -   
33 Lukas Beule,Sarintip Tantanee The Relationship between Diurnal Temperature Range (DTR) and Rainfall over Northern Thailand Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

614-618 2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
34 Supet Jirakajohnkool, Uruya Weesakul, and Sarintip Tantanee. Budget Allocation Assessment for water resources project in Thailand Using GIS-based Water Poverty Index. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 - / -  - / -   
35 Sarintip Tantanee. GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2017  - / 2017-06-09  Other 
36 Tantanee, S., Prakarnrat, S. Post flash flood hydrological investigation Advances in Geosciences: Volume 11: Hydrological Science (HS)

[วารสารระดับนานาชาติ]

265-281 2009 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
37 Sarintip Tantanee. and Saman Prakarnrat. Post Flash Flood Hydrological Investigation. ADVANCES IN GEOSCIENCES.

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 6 265-281 2009 - / 2018  1 / 2017-06-09  Scopus 
38 Sarintip Tantanee and Akaraphunt Vongkunghae. Automatic Flood Warning System for Urban Area. Naresuan University Engineering Journal.

[วารสารระดับชาติ]

4 1 2009 - / -  - / -   
39 Sarintip Tantanee. and Saman Prakarnrat. Using GIS Buffer Technique to Improve Rainfall-Radar Reflectivity Relationship Estimation. WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 2008 - / 2017  1 / 2017-06-09  Other 
40 S.Tantanee. Kriging interpolation: Alternative approach for ungaged daily rainfall estimation. Engineering Journal of Naresuan University.

[วารสารระดับชาติ]

2006 - / -  - / -   
41 Tantanee, S., Patamatammakul, S., Oki, T., Sriboonlue, V., Prempree, T. Coupled wavelet-autoregressive model for annual rainfall prediction Journal of Environmental Hydrology

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 2005 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
42 S.Tantanee, S. Patamatamkul, T.Oki, V. Sriboonlue, and T. Prempree. Disaggregation Curve (UDC). Hydrology and Earth System Science Discussions (HESSD).

[วารสารระดับนานาชาติ]

2005 - / -  - / -   
43 S. Tantanee, S. Patamatamkul, T.Oki, V. Sriboonlue, and T. Prempree. Coupled wavelet-Autoregressive model for annual rainfall prediction. Journal of environmental hydrology.

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 2005 - / -  12 / 2017-06-09  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3490 Gen Long, Sarintip Tantanee*, Chawis Srimanee, Sakda Homhuan A Web-Based Landslide Monitoring SDSS for Remote Area Using BDS Short Message Communication Service Transmission GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transitions in GMS, 16-17 December 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Rayong   
2 3496 Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee Power Curtailment Controller for Integrating The Grid-tied PV Inverter with The Solar Hybrid System in Islanding Operation 2021 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Nakhon Ratchasima, THAILAND https://ieeexplore.ieee.org/document/9690690  
3 3308 Jirawadee Polprasert*1, Sarintip Tantanee1, and Phisut Apichayakul1 Microgrid Technology and Development in Thailand MESFIA International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021   
4 3379 Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 AIT, Bangkok   
5 3193 P.Buranajarukorn, P. Apichyakul, S.Tantanee, O.S. Apichayakul University-Industry Partnership (UIP) model: A Case Study of Thai University The 15th GMSARN International Conference 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Ayutthaya,Thailand.   
6 2829 Dorjderem BUYANTUR,Phisut APICHAYAKUL,Panu BURANAJARUKURN, Sarintip TANTANEE DISASTER MITIGATION FOR URBASN SCHOOL USING A GAME-BASED APPROACH 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia.   
7 2842 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., and Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
8 2882 Weerayuth Pratoomchai, Sarintip Tantanee, Chaiwat Ekkawatpanit A Comprehensive Grid-Based Rainfall Characteristics in the Central Plain River Basin of Thailand. the 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment, and Engineering (CUSME 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
9 2879 Tamara F. Kamanga, Sarintip Tantanee, Panu Buranajarukorn, Faidess D. Mwale. A MULTI HAZARD PERSPECTIVE IN FLOOD AND DROUGHT the 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment, and Engineering (CUSME 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
10 2881 Charatdao Kongmuang, Sarintip Tantanee, Kamonchat Seejata URBAN FLOOD HAZARD MAP USING GIS OF MUANG SUKHOTHAI DISTRICT, THAILAND the 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment, and Engineering (CUSME 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
11 2883 T.W.Khaing, S. Tantanee, W.Pratoomchai and N.Mahavik Coupling Flood Hazard with Vulnerability Map for Flood Risk Assessment: A Case Study of Nyaung-U Township in Myanmar GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Laos   
12 2540 Nusit, K., Jitsangiam, P., & Tantanee, S. The Application of Rock Hazard Rating System for Landslide Risk Assessment along the Local Road in Thailand International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Colombo, Sri Lanka   
13 2568 Leak Ngeang, Sarintip Tantanee* and Ruediger Anlauf Comparison of FAO and SOILGRID data application on Streamflow and Sus- pended Sediment study using SWAT model. A case study of Upper Yom Basin, Thailand The Grand GMSARN International Conference 2018 on “Energy, Environment, and Development in GMS”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Nanning, Chiana   
14 2553 Mahavik, N., Tantanee, S Quality Assessment of mosaicked weather radars over the Chao Phraya river basin, Thailand. Proceeding of GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, SD44, 1-4. The Grand GMSARN International Conference 2018 on “Energy, Environment, and Development in GMS”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Nananing, Chaina http://www.gmsarn.com/conference2018/  
15 2341 ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี   
16 2306 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี   
17 1993 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Chaeoenpanyanet and Phaothai Sin-Ampol Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand   
18 2006 K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
19 1893 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี   
20 1523 Sarintip Tantanee, Kumpon Subsomboon, Sasikorn Leungvichcharoen Online System for Report Creator and Scores Evaluation under Thai Qualifications Framework for Higher Education The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM Edu 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Imperial Pattaya Hotel, Thailand., Thailand   
21 1436 Soonthornnonda Puripus, Tantanee Sarintip,Pratoomchai Weerayuth,Chuenchooklin Sombat Watershed Management for Disaster Prevention : A Review of Disaster Resilience of Pua Watershed in Nan Province,Thailand Watershed Management for Disaster Prevention(WMDP),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Kingdom of the Netherlands   
22 343 Suban Phonkasi,Sarintip Tantanee and Sanguan Patamatamkul Up-scaling Technique for TRMM Rainfall Estimation The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being(STISWB VI)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Kingdom of Cambodia   
23 1853 Phonkasi, S., Tantanee S,, and Patamatamkul S. Up-scaling Technique for TRMM Rainfall Estimation. The 6th International Conference.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2014: Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia.   
24 793 Sarintip Tantanee, Suban Phonkasi Investigation of relationship between satellite rainfall and observed rainfall from gauging station network for northern Thailand. The 2th EIT International Conference on Water Resources Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Chiang Rai   
25 1852 Tantanee, S. and Phonkasi S. Investigation of relationship between satellite rainfall and observed rainfall from gauging station network for northern Thailand. The 2nd EIT International Conference on Water Resources Engineering.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013   
26 1851 สุบรร ผลกะสิ และ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนโดยวิธีแยกส่วนประกอบ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   
27 1844 S. Tantanee, S,Prakarnrat, P.Polsan and U.Weesakul. Estimation of Radar-Reflectivity Relationship Using Buffer Probability Technique (BPT). 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystem and Sustainable Development (EEESD’08).

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Algarve, Portugal.   
28 1845 Sununtha Kingpaiboon, Sarintip Tantanee and Mikio Satomura Monitoring Precipitation from Precipitable Water Vapor (PWV) Based on GPS Observation. International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2007 held at at Sofitel Raja Orchid hotel, Khon Kaen, Thailand.   
29 1846 S.Tantanee Spatial-Temporal Disaggregation Model for Deriving Finer Time Scale Rainfall. The 3rd the Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) Conference.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2006 held at the Grand Hotel, Bangkok, Thailand.   
30 1847 S. Tantanee, S. Patamatamkul, T.Oki. Rainfall distribution pattern investigation with Unit Disaggregation Curve (UDC) technique. The 6th International study conference on GEWEX in Asia and GAME.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2004 held at Community house, Kyoto, Japan.   
31 1848 S. Tantanee, S. Patamatamkul, T.Oki. Stochastic rainfall disaggregatation characteristics of waxing and waning moon periods over Northeastern of Thailand. The 2nd APHW Conference (APHW2004) jointly with the 1st Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) Conference.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2004 held at Suntec International Convention and Exhibition Center, Singapore.   
32 1849 S. Tantanee. Stochastic process for analyzing rainfall events distribution. International symposium on the climate system of Asian monsoon and its interaction with society.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2003 held at Sofitel Raja Orchid hotel, Khon Kaen, Thailand.   
33 1850 S. Tantanee Detection of ENSO events through analysis of rainfall data. The First National Convention on Water Resources Engineering.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2001 held at Irrigation College, Royal Irrigation Department, Pakkred, Nontaburi, Thailand.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก 22 พ.ย. 2564 ถึง 
17 พ.ย. 2565
9,060,797.00 906,079.70 งบภายนอก
กรมชลประทาน
2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ อุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 9 เม.ย. 2564 ถึง 
2 พ.ค. 2565
12,368,301.00 1,855,245.15 งบภายนอก
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
3 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 2 มิ.ย. 2563 ถึง 
27 ก.ค. 2564
25,138,428.00 3,770,764.20 งบภายนอก
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขยายเวลา
4 ศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย 1 ต.ค. 2562 ถึง 
28 มี.ค. 2563
9,890,620.00 1,186,874.40 งบภายนอก
กรมชลประทาน
5 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) ภายใต้โครงการ Erasmus+ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 22 พ.ย. 2561 ถึง 
24 พ.ย. 2561
1,430,573.00 1,430,573.00 งบภายนอก
University of Huddersfield
6 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 14 มิ.ย. 2561 ถึง 
16 มิ.ย. 2561
2,625,000.00 2,625,000.00 งบภายนอก
สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
7 โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 21 เม.ย. 2561 ถึง 
17 ต.ค. 2561
23,558,394.00 7,067,518.20 งบภายนอก
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
8 โครงการ Start up and Innovation ของธุรกิจสมุนไพร และอุตสาหกรรมเกษตร ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 9 ต.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561
48,765,000.00 48,765,000.00 เงินแผ่นดิน
ปิดโครงการ 30 พ.ย.61
9 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 21 ธ.ค. 2559 ถึง 
17 ต.ค. 2560
3,000,000.00 1,200,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
- เบิกค่าจ้างงวด 2 จำนวนเงิน 495,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
- นำส่งรายงานขั้นสุดท้ายและเบิกเงินงวด 3 จำนวน 495,000 บาท 25 ก.ย. 2560
- นำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 4 จำนวน 540,000 บาท 9 ต.ค.60
10 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 449,910.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
11 โครงการการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข และข้อมูลสำรวจระยะไกล เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและเตีอนภัยน้ำท่วม ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 ต.ค. 2558 ถึง 
30 พ.ย. 2559
150,000.00 150,000.00 เงินแผ่นดิน
12 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) 5 โครงการ อ่างเก็บน้ำผาแดง จ.ลำพูน อ่างเก็บน้ำห้วยชุนน้อย จ.เพชรบูรณ์ อ่างเก็บน้ำห้วยไร จ.สุโขทัย อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จ.แม่ฮ่องสอน และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จ.อุตรดิตถ์ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 30 ก.ย. 2558 ถึง 
6 มิ.ย. 2559
11,691,000.00 11,691,000.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
-เบิกเงิน งวด1-3 จำนวน 5,187,605.34 เมื่อ 7 มิ.ย.60
13 โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 29 ก.ย. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
300,000.00 90,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
14 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 มิ.ย. 2558 ถึง 
31 ม.ค. 2559
2,140,000.00 856,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
15 โครงการจัดฝึกอบรมเรื่องFlood Risk Preparedness - What theory and Practice can teach us when the floods come again and again [งบประมาณ EUR 27000] x 0.0243566 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 11 ธ.ค. 2556 ถึง 
21 ธ.ค. 2556
1,106,598.00 1,106,598.00 งบภายนอก
16 โครงการการอบรมการใช้ข้อมูลสำรวจระยะไกลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
150,000.00 150,000.00 เงินแผ่นดิน
17 โครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิศวกรรมเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 12 ก.ย. 2556 ถึง 
22 ก.ย. 2556
1,100,000.00 1,100,000.00 งบภายนอก
สถาบัน Politecnico di Torino Sede di Alessandria ประเทศอิตาลี
18 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 ส.ค. 2556 ถึง 
13 มิ.ย. 2557
4,995,600.00 4,995,600.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
19 การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 1 ส.ค. 2556 ถึง 
31 มี.ค. 2557
1,999,900.00 499,975.00 งบภายนอก
จังหวัดแพร่
20 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 ธ.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
150,000.00 150,000.00 เงินแผ่นดิน
21 ที่ปรึกษาการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 27 ก.ย. 2553 ถึง 
27 ก.ย. 2554
3,996,583.00 3,996,583.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 โครงการการอบรมระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 9 มิ.ย. 2553 ถึง 
11 มิ.ย. 2553
100,000.00 100,000.00 เงินแผ่นดิน
23 โครงการอบรมการใช้ข้อมูลเรดาร์อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมเบื้องต้น ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 9 พ.ค. 2552 ถึง 
11 พ.ค. 2552
100,000.00 100,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       168,815,794.00 94,242,720.65    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank