: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ บูรณจารุกร (ASST. PROF. DR. PANU BURANAJARUKORN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02008
ชื่อ - นามสกุล :     ภาณุ  บูรณจารุกร
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4244
อีเมล์ :     panub@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.Mechanical Engineering University of Wollongong
2 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
.....
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด 2559 - 2559 220,000 
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร 2552 - 2553 100,000 
3 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 - 2553 300,000 
4 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 - 2553 68,500 
5 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์ใช้มิมิติอัลกอริทึ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ JAFG : Jewelry Art form Generator 2555 - 2555 208,200 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) 2564 - 2565 2,771,339 
2 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) 2559 - 2562 2,444,843 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ณัฐชา ฮุนพานิช และ ภาณุ บูรณจารุกร การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[วารสารระดับชาติ]

4 1 1-15 2021 - / 2021  - / 2021-07-13   
2 Tamara Faith Kamanga, Faidess Mwale, Sarintip Tantanee,
and Panu Buranajarukorn
Framing the determinants of drought vulnerability in Malawian communities: An exposure, susceptibility, and capacity perspective from Karonga district Disaster Resilience and Sustainability: Adaptation for Sustainable Development, 2021 (Book Chapter: Elsevier)

[วารสารระดับนานาชาติ]

73-90 2021 - / 2021  - / 2021-08-24  Scopus 
3 ภาณุ บูรณจารูกร, เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น, กวิน สนธิเพิ่มพูล, อิสริยพร หลวงหาญ และ กณพ วัฒนา การศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมแแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลยราชภัฏอุตรดิตถ์

[วารสารระดับชาติ]

1-13 2021 - / 2022  - / 2022-03-10   
4 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., & Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 80 - 90 2020 - / 2020  - / 2020-04-16  Scopus 
5 Sylvan, O., Sarintip, T., Panu, B. Determinants of flood mitigation decisions, choices and behavior Disaster Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 10 58-65 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
6 Kumpon SUBSOMBOON, Boonsong TANTANEE, Suchanya SARATAI, Panu BURANAJARUKORN THE 4DCAD IN PROJECT PLANNING AND BUDGETING OF THE NEW URBAN INFRASTRUCTURE FOR THE PHITSANULOK CENTRAL PARK, THAILAND Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 47-55 2019 - / 2019  - / 2019-08-27  Scopus 
7 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn et. al. Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries Universities: The Case of Thailand Indian Journal of Public Administration

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-15 2019 - / 2019  - / 2019-08-27   
8 Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand. Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

212 519-526 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  Scopus 
9 1.วิเศษ นัจจนาวากุล
2.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
3.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
4.ปกรณ์ ประจันบาน
5.ภาณุ บูรณจารุกร
บทบาทของความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างในการผลิตในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

[วารสารระดับชาติ]

8 1 150-165 2015 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
10 1.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
2.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
3.ภาณุ บูรณจารุกร
4.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA) วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

[วารสารระดับชาติ]

9 2 124-137 2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
11 1.สุวิทย์ สายสุธนาวิชญ์
2.อธิศานต์ วายุภาพ
3.ภานุ บูรณจารุกร
รูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

4 2 1-10 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
12 1.สุวิทย์ สายสุธนาวิชญ์
2.อธิศานต์ วายุภาพ
3.ภาณุ บูรณจารุกร
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของสมรรถนะบุคลากร ระดับหัวหน้างานในกระบวนการผลิตไฟฟ้า วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

[วารสารระดับชาติ]

12 2 77-84 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
13 Buranajarukorn, P., Thongchattu, C. RETRACTED ARTICLE: Integrated Quality and Food Safety Management model for small food processing industries: The Lower-Northern region of Thailand ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 5558418 V2317-V232 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
14 1.จักรทอง ทองจัตุ
2.ภาณุ บูรณจารุกร
3.อัจฉราวดี แก้ววรรณคดี
สภาพปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

[วารสารระดับชาติ]

2 2 17-27 2008 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
15 Thongchattu, C., Buranajarukorn, P. An implementation of the AHP method for supplier selection: A case study on Thai auto-part factory Lecture Notes in Engineering and Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 2198-2201 2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
16 Suwit Saisuthanawit , Dr.Athisarn Wayuparb , Dr.Panu Buranajarukorn A confirmatory factor analysis of knowledge management in Electricity Generation Process Int. Journal of Scientific and Research Publication,

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 7 - / 2013  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3484 Panu Buranajarukorn and Kumpon Subsomboon A Study of Wastes and Lean for Productivity Improvement in Rice Supply Chain: Case Studies of Thai SME Development GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transitions in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Rayong,Thailand.   
2 3193 P.Buranajarukorn, P. Apichyakul, S.Tantanee, O.S. Apichayakul University-Industry Partnership (UIP) model: A Case Study of Thai University The 15th GMSARN International Conference 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Ayutthaya,Thailand.   
3 2912 Panu Buranajarukorn, Kumpon Subsomboon, Charatdao Kongmuang and Pinich Booniam A Study of Problems of SME Development: A Case Study of Banana Processing Industries in Thailand Lower Northern Region GMSARN

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Luang Prabang   
4 2962 ภาณุ บูรณจารุกร,เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น,นพวรรณ โม้ทอง และภมรรัตน์ จันธรรม การสำรวจระดับความจำเป็นของรายวิชาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี, จังหวัดชลบุรี   
5 2829 Dorjderem BUYANTUR,Phisut APICHAYAKUL,Panu BURANAJARUKURN, Sarintip TANTANEE DISASTER MITIGATION FOR URBASN SCHOOL USING A GAME-BASED APPROACH 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia.   
6 2842 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., and Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
7 2478 ภาณุ บูรณจารุกร, อัจฉราวดี แก้ววรรณดี, จักรทอง ทองจัตุ และธนวัฒน์ ยานุ การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินความสาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 8 – 9 พฤศจิกายน 2561   
8 2483 ภาณุ บูรณจารุกร, วิสาข์ เจ่าสกุล, ศิษฎา สิมารักษ์, เกตชุ นา บญุฤทธ์ิ, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ และธนิษฐา เรืองอินทร์ การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
9 2341 ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี   
10 1993 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Chaeoenpanyanet and Phaothai Sin-Ampol Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand   
11 2004 Kumpon Subsomboon, Boonsong Tantanee, Suchanya Saratai, and Panu Buranajarukorn 4DCAD in Project Planning and Budgeting of the New Urban Infrastructure for the Phitsanulok Central Park, Thailand The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
12 193 ดร.ภาณุ บูรณาจารุกร การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจำปี 2554

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 ณ โรงงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี   
13 60 ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รูปแบบการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทย IE NETWORK CONFERENCE 2010

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี   
14 41 Panu Buranajarukorn and Chakthong Thongchattu. Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food Processing Industries : The Lower-Northern region of Thailand. The 2010 2nd International conference on Mechanical and Electronics Engineering(ICMEE 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาณุ บูรณจารุกร 8 พ.ย. 2561 ถึง 
9 พ.ย. 2561
329,000.00 329,000.00 งบภายนอก
-งบประมาณรายได้คณะ 100,000 บาม
-รายได้จากการลงทะเบียน 179,000 บาท
- เงินสนับสนุนจากภายนอก 50,000 บาท
2 การพัฒนาโนเดลเชิงสาเหตุการยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาไฟฟ้าแม่เมาะ ภาณุ บูรณจารุกร 1 มิ.ย. 2560 ถึง 
30 มิ.ย. 2561
250,000.00 250,000.00 งบภายนอก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- เบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1 จำนวน 114,000 บาท 18 ส.ค. 60
3 จัดทำคู่มืออบรมหลักสูตรการพัฒนาเเละปรับตัวสุ่สังคมคาร์บอนต่ำฯ ภาณุ บูรณจารุกร 1 ต.ค. 2558 ถึง 
31 ธ.ค. 2558
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
4 โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 29 ก.ย. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
300,000.00 60,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
5 โครงการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภาณุ บูรณจารุกร 29 ต.ค. 2557 ถึง 
29 ต.ค. 2557
182,100.00 182,100.00 งบภายนอก
6 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน ภาณุ บูรณจารุกร 28 มี.ค. 2557 ถึง 
30 ก.ย. 2557
1,410,000.00 1,410,000.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
7 โครงการอบรมเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการและการประยุกต์ใช้ เพื่อลดการสูญเสียในโรงงาน ภาณุ บูรณจารุกร 1 มี.ค. 2554 ถึง 
31 ก.ค. 2554
50,000.00 50,000.00 เงินแผ่นดิน
8 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภาณุ บูรณจารุกร 4 ม.ค. 2553 ถึง 
4 ก.ย. 2553
643,200.00 643,200.00 เงินแผ่นดิน
9 โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8) ภาณุ บูรณจารุกร 9 ธ.ค. 2552 ถึง 
17 ส.ค. 2553
384,000.00 384,000.00 เงินแผ่นดิน
10 ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ (BDS) รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาณุ บูรณจารุกร 5 ม.ค. 2552 ถึง 
31 พ.ค. 2552
330,000.00 330,000.00 เงินแผ่นดิน
11 กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 (TEM7) ภาณุ บูรณจารุกร 26 พ.ย. 2551 ถึง 
26 ส.ค. 2552
480,000.00 480,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       4,658,300.00 4,418,300.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank