: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล ( DR. PHISUT APICHAYAKUL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02010
ชื่อ - นามสกุล :     พิสุทธิ์  อภิชยกุล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Analysis and Development of Electric Drives System
ห้องทำงาน :     EE504
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4221, 0-5596-4108
อีเมล์ :     phisuta@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Automatic Control and Systems Eng. The University of Sheffield
2 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Control Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Time Series Analysis, Kalman Filter, EM Algorithm, Spatio-temporal State Space Model
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต 2558 - 2559 180,000 
2 (ชุดโครงการ) จักรยานและระบบล็อกจักรยาน [โครงการชุด] 2555 - 2555 5,000,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 (โครงการวิจัยย่อยที่ 3) การจัดทำแผนการจัดการบำรุงรักษาระบบและการบริหารจัดการรายวัน 2555 - 2555 75,640 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) 2564 - 2565 2,771,339 
2 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions 2563 - 2566 2,324,443 
3 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) 2562 - 2564 2,991,986 
4 Tuning Asia-South East (TA-SE) 2560 - 2562 2,343,809 
5 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) 2559 - 2562 2,444,843 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn et. al. Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries Universities: The Case of Thailand Indian Journal of Public Administration

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-15 2019 - / 2019  - / 2019-08-27   
2 D Rupakheti, P Apichayakul Development of rapid visual screening form for Nepal based on the data collected from - its 2015 earthquake IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2020  - / -  Scopus 
3 Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand. Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

212 519-526 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  Scopus 
4 A Batbaatar1,P Apichayakul

and S Tantanee
Stakeholders perspectives towards effective climate change adaptation on the Mongolian livestock sector Series: Earth and Environmental Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

129 2018 - / 2018  - / 2018-04-20  Scopus 
5 Arunchai, T., Sonthipermpoon, K., Apichayakul, P., Tamee, K. Resistance Spot Welding Optimization Based on Artificial Neural Network International Journal of Manufacturing Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

67 4 473-481 2015 - / 2018  - / 2018-03-13  Scopus 
6 Apichayakul, P., Kadirkamanathan, V. Spatio-temporal dynamic modelling of smart structures using a robust expectation-maximization algorithm Smart Materials and Structures

[วารสารระดับนานาชาติ]

20 4 2011 - / 2018  3 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3496 Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee Power Curtailment Controller for Integrating The Grid-tied PV Inverter with The Solar Hybrid System in Islanding Operation 2021 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Nakhon Ratchasima, THAILAND https://ieeexplore.ieee.org/document/9690690  
2 3308 Jirawadee Polprasert*1, Sarintip Tantanee1, and Phisut Apichayakul1 Microgrid Technology and Development in Thailand MESFIA International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021   
3 3379 Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 AIT, Bangkok   
4 3193 P.Buranajarukorn, P. Apichyakul, S.Tantanee, O.S. Apichayakul University-Industry Partnership (UIP) model: A Case Study of Thai University The 15th GMSARN International Conference 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Ayutthaya,Thailand.   
5 2829 Dorjderem BUYANTUR,Phisut APICHAYAKUL,Panu BURANAJARUKURN, Sarintip TANTANEE DISASTER MITIGATION FOR URBASN SCHOOL USING A GAME-BASED APPROACH 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia.   
6 2341 ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี   
7 2341 ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี   
8 2177 กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน,ขวัญชัย ไกรทองและพิสุทธ์ อภิชยกุล การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม งานประชุมวิชาการ ORNETWORK 2018

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พัทยา ชลบุรี   
9 1993 Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Chaeoenpanyanet and Phaothai Sin-Ampol Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand   
10 1881 Phisut Apichayakul Spatio-Temporal State Space Model Application in the Dynamic Supply Chain System International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (ICIMSA)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Seoul,Korea   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "สังคมความรู้ และดิจิทัล" พิสุทธิ์ อภิชยกุล 14 ธ.ค. 2560 ถึง 
15 ธ.ค. 2560
205,000.00 205,000.00 งบภายนอก
2 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 21 ธ.ค. 2559 ถึง 
17 ต.ค. 2560
3,000,000.00 600,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
- เบิกค่าจ้างงวด 2 จำนวนเงิน 495,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
- นำส่งรายงานขั้นสุดท้ายและเบิกเงินงวด 3 จำนวน 495,000 บาท 25 ก.ย. 2560
- นำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 4 จำนวน 540,000 บาท 9 ต.ค.60
3 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ต.ค. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2559
452,000.00 226,000.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
4 โครงการงานจ้างจ้ดทำชุดองค์ความรู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 29 ก.ย. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
300,000.00 60,000.00 งบภายนอก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
5 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 1 มิ.ย. 2558 ถึง 
31 ม.ค. 2559
2,140,000.00 642,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
6 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC2015) พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ส.ค. 2557 ถึง 
31 ส.ค. 2558
598,000.00 598,000.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
7 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014) พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
513,000.00 513,000.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รวม       7,208,000.00 2,844,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank