รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที้ยวส่งเสริมสุขภาพในภาคเหนือตอนล่าง
จากชุดโครงการ :
  การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์  [ 34.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: โพธิ์งาม สมกุล  [ 33.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [ 33.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ระยะเวลา :
 16 เมษายน 2564 - 15 เมษายน 2565

blank