: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ (ASST. PROF. DR.SRISATJA VITAYASAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02004
ชื่อ - นามสกุล :     ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Centre for Operations Research and Industrial Application (CORIA)
ห้องทำงาน :     IE333
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4227
อีเมล์ :     srisatjav@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Applying statistics and operations research on the area of industrial engineering.
- Developing and/or improving nature-inspired algorithms and its application for solving machine layout problems.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์วิธีการค้นหาแบบกระรอกบินเพื่อแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาปริมาณการผลิตแบบพลวัต 2565 - 2565 100,000 
2 การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ที่สามารถเรียนรู้แข่งขันได้สำหรับการออกแบบผังภายใต้สถานการณ์พลวัต 2564 - 2564 100,000 
3 การพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 2559 - 2560 220,000 
4 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 2558 - 2559 180,000 
5 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช 2558 - 2559 180,000 
6 การประยุกต์ใช้วิธีการฝูงกุ้งเคยเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ขนาดใหญ่ 2557 - 2557 180,000 
7 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน 2557 - 2558 180,000 
8 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา 2556 - 2557 180,000 
9 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ 2555 - 2556 180,000 
10 การจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม 2553 - 2554 80,000 
11 ผลของตัวแปรการเจียรนัยต่อความหยาบผิว 2552 - 2551 70,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 2563 - 2564 1,900,000 
2 วิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบปรับเปลี่ยนและผสมสำหรับการออกแบบผังเครื่องจักรที่พิจารณาหลายหลักเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าแบบพลวัต 2562 - 2564 553,500 
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมบนพื้นฐานการสอนและการเรียนรู้สำหรับการออกแบบฝังการจัดเรียงเครื่องจักรภายใต้สภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัต 2560 - 2562 534,000 
4 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุของกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการสินค้าแบบพลวัต 2560 - 2561 577,160 
5 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ 2555 - 543 192,700 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที้ยวส่งเสริมสุขภาพในภาคเหนือตอนล่าง 2564 - 2565 1,000,000 
7 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน 2562 - 2563 1,010,580 
8 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2561 - 2561 750,000 
9 โครงการพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล 2560 - 2561 2,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Saisumpun Sooncharoeh,Srisatja Vitayasak,Pupong Pongcharoen,Chris Hicks Development of a modified Biogeography-Based Optimisation tool for solving the unequal-sized machine and multi-row configuration facility layout design problem ScienceAsia - Journal of The Science Society of Thailand

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-08-10   
2 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Cooperative designing of machine layout using Teaching Learning Based Optimisation and its modifications Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-08-11  Scopus 
3 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Christian Hicks

Robust machine layout design under dynamic environment: dynamic customer demand and machine maintenance Expert Systems with Applications: X

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 0957-4174 2019 4.292 / 2018  - / 2019-08-27  ISI 
4 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Performance improvement of Teaching-Learning-Based Optimisation for robust machine layout design Expert Systems with Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

98 129-152 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  ISI 
5 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks A tool for solving stochastic dynamic facility layout problems with stochastic demand using either a Genetic Algorithm or modified Backtracking Search Algorithm International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

190 146-157 2017 - / 2017  3 / 2018-04-04  Scopus 
6 สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ Biogeography-based Optimisation method and its applications: A survey Naresuan University Engineering Journal.

[วารสารระดับชาติ]

11 1 23-60 2016 - / 2017  0 / 2017-06-07  TCI 
7 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen Application of Genetic Algorithm for Quantifying the Affect of Breakdown Maintenance on Machine Layout Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

10053 208-218 2016 Q3 / 2015  0 / 2017-06-12  Scopus 
8 Thatchai Thepphakorn, Pupong Pongcharoen, Srisatja Vitayasak A New Multiple Objective Cuckoo Search for University Timetabling Problem Lecture Notes in Computer Science (ฐานข้อมูล SJR)

[วารสารระดับนานาชาติ]

10053 196-207 2016 Quartile 3 / 2016  0 / 2017-06-12  Scopus 
9 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Genetic Algorithm Based Robust Layout Design By Considering Various Demand Variations Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

9140 257-265 2015 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
10 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen
Re-Layout and Robust Machine Layout Design under Stochastic Demand Applied Mechanics and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

789-790 1252-1257 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
11 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 251-254 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
12 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Identifying Optimum Parameter Setting for Layout Design Via Experimental Design and Analysis Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

931-932 1626-1630 2014 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
13 Suthasinee Singpraya, Surachid Dedklen, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Adaptive parameters within Genetic Algorithm for Machine Layout Design วารสารไทยการวิจัยดาเนินงาน ( Thai Journal of Operations Research )

[วารสารระดับชาติ]

1 1 41-51 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
14 Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. Machine selection rules for designing multi-row rotatable machine layout considering rectangular-to-square ratio Journal of Applied Operational Research, vol. 5, no. 2, p.48-55, ISSN 1927-0089.

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 48-55 2013 - / 2013  - / 2017-05-23   
15 Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Bat Algorithm, Genetic Algorithm and Shuffled Frog Leaping Algorithm for Designing Machine Layout, Lecture Notes in Artificial Intelligence

[วารสารระดับนานาชาติ]

8271 59-68 2013 - / 2017  7 / 2017-05-22  Scopus 
16 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Backtracking Search Algorithm for designing robust machine layout WIT Transaction on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

95 411-420 - / 2015  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2931 อัญญา อำไพ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมผลิตข้าวผสม การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 KMITL   
2 2572 ธนัชพร สมใส, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, โพธิ์งาม สมกุล, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการพิจารณาการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล Mathematical Models for Multimodal Transportations of Sugar Industry การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
3 2477 อัญญา อาไพ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การปรับแต่งวิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก   
4 2302 อัญญา อาไพ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การประยุกต์ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
5 1998 Saisumpan Sooncharoen Srisatja Vitayasak Pupong Pongcharoen Performance comparison of modified Biogeography-Based Optimisation algorithm for the facility layout problem PhD Symposium on Industrial Engineering 2017

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
6 1888 Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Automated plant layout design under dynamic environment งานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
7 1511 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen A computer program for stochastic dynamic facility layout design Ph.D.Symposium 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen University   
8 1512 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Modified Biogeography-Based Optimisation for facility layout design problem in multi-row configuration Ph.D. Symposium 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen Univaersity   
9 722 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks Modified Biogeography-Based Optimisation of facility layout design problem in multi-row configuration The 19th International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Innsbruck, Austria   
10 1447 Vitayasak, S., Pongcharoen, P., Hicks, C. A Modified Backtracking Search Algorithm for redesigning machine layout with stochastic demand environment 23rd International Conference for Production Research, ICPR 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Manila, Philippines   
11 560 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Genetic Algorithm based robust layout design by considering various demand variations. The Sixth International Conference on Swarm Intelligence

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
12 552 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem ICMIT 2015 : 2015 The 2nd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand   
13 553 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Consistency on optimal GA parameter setting on various characteristics of layout design problem 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Phuket Island,Thailand.   
14 554 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Re-layout under stochastic demand with different degrees of demand variation 2014 2nd International Conference on Materials and Manufacturing Research (ICMMR 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Bankok,Thailand.   
15 328 Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Backtracking Search Algorithm for designing robust machine layout 2014 International Conference on Control Engineering and Electronics Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 สาธารณรัฐประชาชนจีน   
16 148 Wipada Parika, Wipada Seesuaysom, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. Bat Algorithm for designing cell formation with a consideration of routing flexibility. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Bangkok,Thailand.   
17 147 Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup,Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Bat Algorithm,Genetic Algorthm and Shaffled Frog Leaping Algorihm for designing non-identical rectangular machine layout. The 7th Multi-Disciplinary international Workshop on Artificial intelligence.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Krabi,Thailand.   
18 211 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Designing Rotatable Machine Layout in Multiple Row Environment 4th International Conference on Applied Operational Research.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok,Thailand.   
19 197 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Interaction of Crossover and Mutation Operations for Designing Non-rotatable Machine Layout. Proceedings of National Conference of Operations Research 2011

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011   
20 192 อ.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลลกริทึม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน 2554

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ก.พ. 2563 ถึง 
8 ก.ย. 2563
1,025,400.00 102,540.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
2 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจีสติกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10 ม.ค. 2562 ถึง 
9 ม.ค. 2563
9,909,780.00 1,486,467.00 งบภายนอก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
รวม       10,935,180.00 1,589,007.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank