รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 75,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2551 - 7 พฤศจิกายน 2551

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 คณาธิป แก้วกุลศรี, สมพร เรืองสินชัยวานิช ศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ) 7 1 29-36 /2017    
1 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์ การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ) 6 1 12-19 /2017    
blank