โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2552   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ สรัณกร เหมะวิบูลย์ 75,000.00 งบประมาณรายได้
2 การตรวจจัดการสึกดร่อนแบบอัตโนมัติด้วยการใช้เทคนิคแม่แบบต้นฉบับ สุชาติ แย้มเม่น 499,950.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3 การตรวจจับตำหนิจากเครื่องเอสเจบีแบบอัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการเรียนรู้แบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ไพศาล มุณีสว่าง สุชาติ แย้มเม่น 481,400.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4 การบำบัดซีโอดีและทีเคเอนในน้ำชะขยะด้วยโอโซนโดยใช้แบบจำลองในแนวตั้งและแนวนอน วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 75,000.00 งบประมาณรายได้
5 การบีบอัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจจากคุณลักษณะของกลุ่มรวมคิวอาร์เอส พนมขวัญ ริยะมงคล 55,000.00 งบประมาณรายได้
6 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 28,750.00 งบประมาณรายได้
7 การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน ธนิต มาลากร 60,000.00 งบประมาณรายได้
8 การเปรียบเทียบระหว่างวิธีเคอร์เนลและโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงประสบการณ์ของแบบจำลองถดถอยชนิดปรับตัวได้ ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย 35,000.00 งบประมาณรายได้
9 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ำ-พหุนามของเมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าเมื่อใช้ค่าถ่วงน้ำหนักแบบปรับค่าได้ มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 30,000.00 งบประมาณรายได้
10 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง ปฐมศก วิไลพล 150,000.00 งบประมาณรายได้
11 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ ปฐมศก วิไลพล 87,500.00 งบประมาณรายได้
12 การพัฒนาเครื่องตัดแผ่นแป้งใบเมี่ยง รัตนา การุญบุญญานันท์ 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
13 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ รัตนา การุญบุญญานันท์ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
14 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด กุลยา กนกจารุวิจิตร ภาณุ พุทธวงศ์ 87,500.00 งบประมาณรายได้
15 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม อัครพันธ์ วงศ์กังแห 2,533,000.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
16 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 368,000.00 งบประมาณรายได้
17 การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัติสำหรับเฟลคที่หุ้มฟิลม์แล้ว สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 822,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV แคทรียา สุวรรณศรี 70,000.00 งบประมาณรายได้
19 การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันแปรงถ่านของไดชาร์จ สุชาติ แย้มเม่น 100,000.00 งบประมาณภายนอก ฝ่ายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ ภาณุ บูรณจารุกร 75,000.00 งบประมาณรายได้
21 การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตสำหรับโซ่อุปทานกล้วยตาก อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 75,000.00 งบประมาณรายได้
22 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ(PWV) ที่วัดด้วย GPS กับลักษณะของฝนในประเทศไทย ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 150,000.00 งบประมาณรายได้
23 การวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนและผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของถังเก็บข้าวเปลือกที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ท่อความร้อน ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ วาฤทธิ์ ภมร 194,000.00 งบประมาณรายได้
24 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สิทธิโชค ผูกพันธุ์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 75,000.00 งบประมาณรายได้
25 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า สมพร เรืองสินชัยวานิช 70,000.00 งบประมาณรายได้
26 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของตัวรับแสงอาทิตย์แบบหลอดสุญญากาศที่ใช้เทอร์โมไซฟอนและเตาเผาไหม้แกลบ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ วาฤทธิ์ ภมร 230,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
27 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์ กานต์ ศุภจิตกุล ประเทือง โมราราย 75,000.00 งบประมาณรายได้
28 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ กุลยา กนกจารุวิจิตร ภาณุ พุทธวงศ์ 87,500.00 งบประมาณรายได้
29 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร วิสาข์ เจ่าสกุล ภาณุ บูรณจารุกร 100,000.00 งบประมาณรายได้
30 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 5,799,900.00 งบประมาณภายนอก กรมชลประทาน
31 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 5,000,000.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
32 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาณุ บูรณจารุกร กานต์ ศุภจิตกุล 68,500.00 งบประมาณรายได้
33 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเรียงสับเปลี่ยน ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 290,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
34 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาณุ บูรณจารุกร 300,000.00 งบประมาณรายได้
35 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก ปาจรีย์ ทองสนิท 150,000.00 งบประมาณรายได้
36 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 75,000.00 งบประมาณรายได้
37 การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ ไพศาล มุณีสว่าง 70,000.00 งบประมาณรายได้
38 การออกแบบและการพัฒนาแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากเส้นใยมะพร้าวสำหรับโรงเรือนเกษตรกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 75,000.00 งบประมาณรายได้
39 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน ปฐมศก วิไลพล 87,500.00 งบประมาณรายได้
40 คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมีในสภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง อัครพันธ์ วงศ์กังแห 150,000.00 งบประมาณรายได้
41 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
42 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้ พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 60,000.00 งบประมาณรายได้
43 โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 175,000.00 งบประมาณรายได้
44 โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 400,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
45 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส สุรเชษฐ์ กานต์ประชา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 150,000.00 งบประมาณรายได้
46 ประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพรถโดยระบบสีแบบ HSV : กรณีในการประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 150,000.00 งบประมาณรายได้
47 ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของนิกเกิลซุปเปอร์อัลลอย เกรด GTD-111 ชุลีพร ป่าไร่ 150,000.00 งบประมาณรายได้
48 ผลของตัวแปรการเจียรนัยต่อความหยาบผิว ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 70,000.00 งบประมาณรายได้
49 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
50 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน สมพร เรืองสินชัยวานิช 150,000.00 งบประมาณรายได้
51 วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกAutomatic Corrosion Inspection by Using the Golden Template Technique สุชาติ แย้มเม่น 499,950.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
52 วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่ สุธนิตย์ พุทธพนม 70,000.00 งบประมาณรายได้
53 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม สมพร เรืองสินชัยวานิช 798,900.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รวม       21,979,350.00
blank