รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [20.00%] [ 380,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ธัชชัย เทพกรณ์ [20.00%] [ 380,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ   [20.00%] [ 380,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: โพธิ์งาม สมกุล   [20.00%] [ 380,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [20.00%] [ 380,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,900,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลา :
 29 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2564

blank