รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์   [60.00%] [ 583,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์   [40.00%] [ 388,800 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 972,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

blank