: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ (ASST. PROF. DR. PIYANUN BOONPAYAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02025
ชื่อ - นามสกุล :     ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE514
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4274
อีเมล์ :     piyananb@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Biomedical Materials University of Manchester
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเซรามิก ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี ม.แม่โจ้
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- วัสดุเซรามิก
- วัสดุการแพทย์
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสังเคราะห์นาโนซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในไฮตรอกซีอะพาไทต์ซีเมนต์เชื่อมกระดูก 2565 - 2565 100,000 
2 การสังเคราะห์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อุณหภูมิต่ำ 2562 - 2562 100,000 
3 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการผลิตไบโอดีเซล 2562 - 2562 220,000 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
4 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไบโอพอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีการใช้สารเสริมแรงนาโนซิลิกาจากกากใบอ้อยเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2565 - 2565 250,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 550,000 
2 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 250,000 
3 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย 2563 - 2564 972,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Manita Boonchoo, Piyanan Boonphayak and Jirapa Tangsritrakul* Characterizations of Hydroxyapatite-Piezoelectric Composites for Bone Tissue Engineering Suranaree Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-07-12  Scopus 
2 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled and Chokchai Yatongchai synthesis of CaO-SiO2 catalyst from lime mud and kaolin residue for biodiesel production Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-10-08  Scopus 
3 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmancee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal : Science and Technology.

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 2018 - / 2020  - / -  TCI 
4 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmanee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal: Science and technology (NUJST)

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 1475 - / 2018  - / 2018-12-26  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3417 Chanakarn Raksat, Sirikarn Khansumled, and Piyanan Boonphayak Synthesis Strontium Boron Hydroxyapatite/Calcium Doped zirconia (SrBHA/Ca-ZrO2) for Bone Replacements Application The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
2 3418 Phanthila Papimon, Piyanan Boonphayak, and Sirikarn Khansumled A Comparison of Chemical Treatments for Surface Modification of Rice Straw before use as Reinforcement Material in Wood Polymer Composites The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
3 3415 Wiwat Nuansing, Sirikarn Khansumled, Atchara Chinnakorn, Piyanan Boonphayak Synthesis and characterization of strontium substituted hydroxyapatite The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand   
4 3189 Thiyanee Sonkhami Piyanan Boonphayak and Jirapa Tangsritrakul Characterizations of Hydroxyapatite-BCZT piezocomposites for bone tissue engineering 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.(Online)   
5 2373 Piyanan Boonphayak and Sirikarn Khansumled Synthesis and Characterization of Borohydroxyapatite for Bone Cement Application Global Engineering & Applied Science Conference (GEASC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Fukuoka, Japan   
6 2374 Piyanan Boonphayak, Naruepon Kaewyon, Sasawat Kulcharoen and Chokchai Yatongchai Preparation of Lightweight Brick from Waste Glass and Lime Mud The 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangna, Thailand   
7 1698 Surawat Chariyakornkul, Piyanun Boonpayak and Chokchai Yatongchai Strontium-substituted hydroxyapatite reinforced with soda-lime glass waste: Mechanical properties and Phase evolution Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Centra Government Complex Hotel & Convention Centre, Chaeng Watthana, Bangkok, Thailonad   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
งบอุดหนุดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
รวม       3,263,000.00 652,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank