รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ (รหัส R2561B070)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์   [80.00%] [ 166,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วาฤทธิ์ ภมร  [20.00%] [ 41,600 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 208,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank