: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ (ASSOC. PROF. DR. PIYANUN CHAROENSAWAN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03013
ชื่อ - นามสกุล :     ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE408
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4240
อีเมล์ :     piyanunc@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
2 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
เทคโนโลยีท่อความร้อน การถ่ายเทความร้อน การไหลสองสถานะ การทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่มีท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบภายใต้เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ 2562 - 2562 100,000 
2 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ 2559 - 2560 220,000 
3 การวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนและผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของถังเก็บข้าวเปลือกที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ท่อความร้อน 2552 - 2553 194,000 
4 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ 2552 - 2552 50,000 
5 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ 2551 - 2552 50,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ (รหัส R2561B070) 2561 - 2561 208,000 
2 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของตัวรับแสงอาทิตย์แบบหลอดสุญญากาศที่ใช้เทอร์โมไซฟอนและเตาเผาไหม้แกลบ 2552 - 2552 230,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2555 - 2558 1,202,560 
2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ 2555 - 2556 2,947,000 
3 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอนในสภาวะการทำงานปกติ 2547 - 2548 438,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyanun CHAROENSAWAN, Patomsok WILAIPON and Nopparat SEEHAWONG FLAT PLATE SOLAR WATER HEATER WITH CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPES Thermal Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 1.625 / 2021  - / 2021-08-17  SJR 
2 ปฐมศก วิไลพล ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ จิรานุวัฒน์ เม่นเกิด ปรากรณ์ ประกอบกสิกรณ์ และปิยะวัต คำบุญ การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

4 1 43-50 2019 - / 2019  - / 2019-08-23   
3 Charoensawan Piyanun, Terdtoon Pradit Visual study on two-phase flow in a horizontal closed-loop oscillating heat pipe Thermal Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 2 1055-1065 2019 - / 2019  - / 2019-08-23  ISI 
4 Piyanun Charoensawan, Pradit Terdtoon VISUAL STUDY ON TWO-PHASE FLOW IN A HORIZONTAL CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPE International Journal of Thermal Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

2018 1.093 / 2016  - / 2018-02-21  SJR 
5 ทิวากร กาจันทร์ ธนกร แตงก่อ วีรชัย แก้วฉัยยา นพรัตน์ สีหะวงษ์ ปฐมศก วิไลพล และปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

3 1 9-18 2018 - / 2018  - / 2018-08-22   
6 Suppachai Chumnumwat and Piyanun Charoensawan Two-Dimensional Simulation of Temperature in Paddy Bulk Storage with Closed-Loop Oscillating Heat Pipes MAHASARAKHAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 22-27 2016 - / 0  - / 2017-06-12   
7 Pongsak Kiedcharoensiri, Piyanun Charoensawan, Pradit Terdtoon Two-Phase Flow Analysis of a Horizontal Close-loop Oscillating Heat Pipe วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[วารสารระดับชาติ]

31 5 571-577 2012 0.0510 / 2012  - / 2016-06-09   
8 Suppachai Chumnumwat, Piyanun Charoensawan Computational Study of Temperature Distribution in Paddy Bulk Storage with Close-loop Oscillating Heat Pipes วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[วารสารระดับชาติ]

31 5 503-501 2012 0.0510 / 2012  0 / 2018-05-24  TCI 
9 Charoensawan, P., Terdtoon, P. Thermal performance of horizontal closed-loop oscillating heat pipes Applied Thermal Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

28 5-6 460-466 2008 - / 2017  90 / 2017-05-22  Scopus 
10 Charoensawan, P., Terdtoon, P. Thermal performance correlation of horizontal closed-loop oscillating heat pipes Proceedings of the Electronic Packaging Technology Conference, EPTC

[วารสารระดับนานาชาติ]

906-909 2007 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
11 Authors of DocumentKhandekar, S., Charoensawan, P., Groll, M., Terdtoon, P. Closed loop pulsating heat pipes - Part B: Visualization and semi-empirical modeling Applied Thermal Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 16 2021-2033 2003 - / 2017  168 / 2017-05-22  Scopus 
12 Charoensawan, P., Khandekar, S., Groll, M., Terdtoon, P. Closed loop pulsating heat pipes - Part A: Parametric experimental investigations Applied Thermal Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 16 2009-2020 2003 - / 2017  234 / 2017-05-22  Scopus 
13 Terdtoon, P., Charoensawan, P., Chaitep, S. Corrosion of tubes used in thermosyphon heat exchanger for waste heat recovery system: A case of internal surface Heat Transfer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

22 4 18-27 2001 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2615 ณัฐวุฒิ วิชัย ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ และนินนาท ราชประดิษฐ Comparative study heat gain reduction of roof by means using air and water การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัล Best Paper ประจำสาขาบทความ การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน  
2 1898 Tanagorn Tangkor, Thiwakorn Kachan, Weerachai Keawchaiya, Nopparat Seehawong, Patomsok Wilaipon and Piyanun Charoensawan* Effect of Evaporator Length on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector with CLOHPs The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Kunming University of Sciences and Technology, China   
3 796 Jakkrit Khamechuang,Sirimongkol Aunsiri, Anongnuch Tippakdee and Piyanun Charoensawan. Effect of Tube Inner Diameter of CLOHP in CPU Cooling Application The 8 International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Myanmar   
4 99 Suppachai Chumnmwat and Piyanun Charoensawan. Two-Dimensional Simulation of Temperature in Paddy Bulk Storage with Closed-Loop Oscillating Heat Pipes. The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being(STISWB V)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
5 112 Chumnumwat S and Charoensawan P Temperature Controller of Paddy bulk with closed-loop Oscillating Heat pipes. 16th International Heat Pipe Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 -   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผงทำน้ำร้อนรังสีอาทิตย์แบบขดท่อความร้อน กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1903002175 อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 Enhancement of engineering skills of students of all levels for application of evidence based sustainable renewable energy solutions in the built environment – SKYBELT ขวัญชัย ไกรทอง 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
5,148,537.00 1,287,134.25 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Universita Talematica Ecampus, Italy ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 140,950 ยูโร ประมาณ 5148537.03 บาท
2 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 331,146.40 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) ขวัญชัย ไกรทอง 29 มี.ค. 2558 ถึง 
28 มี.ค. 2559
4,716,205.00 707,430.75 งบภายนอก
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
4 โครงการการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้หม้อไอน้ำ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1 ก.พ. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
628,000.00 628,000.00 งบภายนอก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รวม       13,804,206.00 2,953,711.40    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank