โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 IoT Based Home Appliance Systems (Smart Fan) สุชาติ แย้มเม่น 2,439,132.50 งบประมาณภายนอก Swinburne Research Institutes Seed
2 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 4,382,145.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
3 การเตรียม 5-Hydroxymethylfurfural และกรด Levulinic จากน้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตสด้วยกระบวนการพลาสมาวัฎภาคของเหลว อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 600,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 การทดสอบระบบควบคุมจราจรในการผลิตอ้อยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (โครงการย่อย) ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ รัตนา การุญบุญญานันท์ 900,000.00 งบประมาณภายนอก กองทุนสนับสนุนการวิจัย
5 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น วิชญา อิ่มกระจ่าง 11,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
6 การพัฒนาคาร์บอนชีวภาพ (ถ่ายชีวภาพที่ตรึงด้วยจุลินทรีย์) สำหรับการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,500,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ไพศาล มุณีสว่าง 3,701,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
8 การพัฒนาแนวทางการออกแบบคอนกรีตเพื่อป้องกันรังสีสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 600,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 การพัฒนาไบโอเซรามิกส์เชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่าย พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 300,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพิ้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2561 : บริษัทอิฐภราดร จำกัด
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างในอาหารและน้ำสำหรับผู้บริโภค (ฟอร์มัลดีไฮด์และพาราควอต) พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,358,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ บริษัท แอปติวิเดีย
11 การพัฒนาโมเดลเชิงคำนวณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบลวดลายแส้ของหมู่บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในระบบออกแบบเครื่องประดับเงินโดยอัตโนมัติ [รหัส R2561B071] สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 393,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
12 การพัฒนาระบบความจริงเสมือนภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุใช้เก้าอี้เข็น รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 820,000.00 งบประมาณภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โครงการ Innovation Hub - Ageing Society
13 การพัฒนาระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระบวนการผลิตและการขายในธุรกิจสื่อโฆษณา ไพศาล มุณีสว่าง 1,761,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
14 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเข็มกลัดแบบแยกส่วนในยุคอาร์ตเดโค สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 393,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
15 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดและตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ พนัส นัถฤทธิ์ 1,400,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา รัตนา การุญบุญญานันท์ 1,608,118.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
17 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดชนิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัจฉริยะ อ.วัชรา แก้วมหานิล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 4,060,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
18 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
19 การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น วิชญา อิ่มกระจ่าง 26,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
20 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 0.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
21 การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการจัดการเพาะปลูกขิง ที่มีต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ขิงดองเพื่อการส่งออก สุชาดา อยู่แก้ว 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
22 การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อนาโนเจ็ทตกกระทบ กุลยา กนกจารุวิจิตร 30,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
23 การศึกษาวิเคราะห์ระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลนเรศวรเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร นินนาท ราชประดิษฐ์ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 126,000.00 งบประมาณรายได้ เงินสวัสดิการคณะแพทย์ศาสตร์
24 การสร้างผู้ประกอบการ Start Up เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ Premium OTOP ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 700,000.00 งบประมาณแผ่นดิน Innovation Hub-Creative Economy
25 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ (รหัส R2561B070) ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 208,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
26 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 - นางสาวอัญชิษฐา ปราสาททรัพย์ สุวิทย์ กิระวิทยา 1,838,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
27 โครงการวิจัยปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 3,470,665.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
28 โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ดร.วินัย วงษ์ไทย อัครพันธ์ วงศ์กังแห ธานี โกสุม 1,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
รวม       35,878,560.50
blank