รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การรีไซเคิลรถกระบะเก่าโดยดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [100.00%] [ 1,296,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 1,296,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

blank