รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อุดมพร แพ่งนคร [60.00%] [ 188,340 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [40.00%] [ 125,560 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 313,900 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ :
เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ

blank