รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [60.00%] [ 108,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   [40.00%] [ 72,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

blank