: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช (DR. SETTHA THANGKAWANIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04033
ชื่อ - นามสกุล :     เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
  Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
ห้องทำงาน :     EE215
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4324
อีเมล์ :     setthat@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบันฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering ม.นเรศวร
3 ปริญญาตรี วศบ. computer Engineering ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ระบบฝังตัว, การประมวลผลภาพ, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล, อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด 2564 - 2564 100,000 
2 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ 2563 - 2563 50,000 
3 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G 2557 - 2557 180,000 
4 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน 2555 - 2556 180,000 
5 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
6 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส 2552 - 2553 150,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
7 (โครงการวิจัยย่อยที่ 3) การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งตำแหน่งรถไฟฟ้า 2555 - 2556 564,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและการมาตรฐานระบบสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของคนไทย 2565 - 2565
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2563 18,144,880 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Effect of Sampling Rate Reduction and Signal Filtering for Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 1 17-27 2020 - / 2020  - / 2020-02-25  Scopus 
2 Settha Tangkawanit, Sahakorn Buangam, and Surachet Kanprachar An Improvement of The Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 17-21 2017 0 / 2017  0 / 2017-08-24  Scopus 
3 Siriwuttichai Niruttisai,Settha Tangkawanit,Surachet Kanprachar" CHARACTER SEGMENTATION METHOD FOR DIGITAL BACK-LIGHT CONSOLE UNDER DIFFERENT LIGHTING CONDITIONS Jurnal Teknologi

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 5 41-46 2016 Quartile 3 / 2014  0 / 2017-06-14  ISI 
4 Termritthikuna, C., Tangkawanit, S., Kanprachar, S. Data and energy usage reduction for live streaming on smart phone using fuzzy logic Jurnal Teknologi

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 5-9 35-40 2016 - / 2018  0 / 2016-06-09  Scopus 
5 เศรษฐา ตั้งค้าวานิช, วันเฉลิม จันทร์ทรง, วิศวะ นามวงษ์, จักรกฤษ เติมฤทธิกุล, กฤษณะ วทานิยานนท์, สุวิทย์ กิระวิทยา Arrival Time Approximation and Tracking of NU-EV via Wireless Network Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

8 1 21-29 2013 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
6 Tangkawanit, S. Eco-friendly of Hibiscu cannabinus L. fibers dyeing with natural dye Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

781-784 - 674-677 2013 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
7 Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar Design of Fuzzy Logic Control for Hard Disk Drive’s Arm Bending Machine วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[วารสารระดับชาติ]

13 3 311 - 316 2008 - / 2014  - / 2017-06-14   
8 Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar Expected Force Profile for HDD Bearing Installation Machine ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 91 - 95 2007 - / 2007  - / 2017-06-14   
9 Kanprachar, S., Tangkawanit, S. Performance of RGB and HSV color systems in object detection applications under different illumination intensities Lecture Notes in Engineering and Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1943-1948 2007 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
10 Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K., Dyer, A. Ion exchange of Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ in analcime (ANA) synthesized from Thai perlite Microporous and Mesoporous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 1-3 171-175 2005 - / 2017  29 / 2016-06-09  Scopus 
11 Authors of DocumentDyer, A., Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K. Exchange diffusion of Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ into analcime synthesized from perlite Microporous and Mesoporous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

75 3 273-279 2004 - / 2017  20 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3477 รัฐภูมิ วรานุสาสน์, จิราพร พุกสุข, และเศรษฐา ตั้งค้าวาณิช ระบบต้นแบบไม้กั้นยานพาหนะโดยระบุตัวตนจากภาพถ่ายป้ายทะเบียน การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   
2 3005 กิตติสรณ์ อภัยจิตร มนต์มนัส จงเกษกรรม เมธวัจน์ วัชรพิทยพงศ์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วย Tesseract OCR และการจับคู่กับภาพต้นแบบ ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
3 3006 จักรกฤษณ์ บุญกลม สุดารัตน์ จันทิมา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การตรวจจับเครื่องประดับด้วย Faster R-CNN ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
4 3007 พชรพล เขียวไพรี อัคคเดช อะทะยศ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบการติดตามตำแหน่งของรถไฟฟ้าโดยสารโดยใช้เทคโนโลยี IoT ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
5 3008 ธนพล วงษโสภา สมรักษ์ ยิ้มสาระ อภิชาต พิลึก จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจจับบุคคลและตรวจจับควันภายในอาคาร ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
6 2676 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Effect of Sampling Frequency on Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN 2019 ECTI Workshop on EEC

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Ayudhaya, Thailand   
7 2535 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Spectral Vector Design for Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand   
8 2221 ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
9 2222 กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
10 2245 จักราวุฒิ กันทะคำ นัฐชัย อรุณประภารัตน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบเครื่องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
11 2246 อัศนี ศักดิ์ศิริทานตะวัน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ารองรับการแสดงสื่อมัลติมิเดียอัจฉริยะ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
12 2247 อริญชัย ค้าไป อานนท์ อรุณเดช เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นข้าวในแปลงนาโดยใช้โดรน การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
13 2248 พีระพงศ์ ละมูล พุทธคุณ พจนาภรณ์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงและควบคุมอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกพืช การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
14 2092 S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
15 1673 S. Tangkawanit, S. Buangam and S. Kanprachar An Improvement of the Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Krabi, Thailand   
16 274 Settha Tangkawanit, Surachet Kanprachar “A Design of Wireless Network for EV Tracking System in the Campus”, Special Sessions: Smart Technology in Campus Electric Vehicle System The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
17 272 Settha Tangkawanit, Krisana Wataniyanon, and Surachet Kanprachar An Improvement of EV Data Updating Time using Fuzzy Logic The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
18 273 Settha Tangkawanit, Chakkrit Termrittikun, and Surachet Kanprachar Electric Vehicle Tracking and Notification Application for Smart Phones The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
19 537 Panupong Sornkhom Settha Tangkawanit Security analysis and improvement of NU-EV tracking and monitoring system Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014 International

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แบบจำลองอุปกรณ์ยืดจับแผ่นรับภาพและรับรู้การเปลี่ยนแปลงขนาดมุมของหลอดเอกซเรย์ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
เลขสิทธิบัตร 16640
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 จ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพี้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 11 ม.ค. 2564 ถึง 
11 ก.ย. 2564
4,000,000.00 800,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2 โครงการการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ประจำปี 2554 (TESA Top Gun Rally 2011) เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
80,000.00 80,000.00 เงินแผ่นดิน
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นพื้นฐาน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 1 ส.ค. 2554 ถึง 
20 มี.ค. 2555
45,000.00 45,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       4,125,000.00 925,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank