: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ( ASST. PROF. DR. SURACHET KANPRACHAR)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04007
ชื่อ - นามสกุล :     สุรเชษฐ์  กานต์ประชา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4357
อีเมล์ :     surachetka@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic and State University (Virginia Tech)
2 ปริญญาโท M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic and State University (Virginia Tech)
3 ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง การสื่อสารไร้สาย ระบบดาวเทียม การเข้ารหัสในระบบสื่อสาร ระบบเครือข่าย
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลกระทบต่อการเรียนรู้จดจำชนิดอาหารจากการตัดกรอบรูปเฉพาะส่วนพื้นที่ 2562 - 2562 100,000 
2 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสื่อสารเมื่อมีการส่งสัญญาณข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแบบบล็อกเชิงเส้น (15,11) ผ่านเส้นใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมดในย่านความถี่ต่ำ 2562 - 2562 100,000 
3 การรู้จำภาพอาหารไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกบนสมาร์ทโฟน 2560 - 2561 220,000 
4 ระบบประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2558 - 2558 180,000 
5 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G 2557 - 2557 180,000 
6 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน 2555 - 2556 180,000 
7 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ 2553 - 2554 80,000 
8 ประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพรถโดยระบบสีแบบ HSV : กรณีในการประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ 2552 - 2551 150,000 
9 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส 2552 - 2553 150,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก 2558 - 2557 256,000 
2 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 - 2550 300,000 
3 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาทเทียม 2549 - 2549 460,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์ 2556 - 2556 200,000 
3 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถึ่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2556 - 2558 1,508,700 
4 การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัติสำหรับเฟลคที่หุ้มฟิลม์แล้ว 2552 - 2553 822,000 
5 การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบส่งสัญญาณร่วมด้วยสัญญาณพาห์ย่อยบนสายใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด โดยอาศัยกระบวนการทางพันธุศาสตร์ 2551 - 2554 420,000 
6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกนลายนิ้วมือ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2551 - 2552 171,600 
7 การสำรวจการรับรู้ของพนักงาน กฟผ. ต่อโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 2551 - 2552 35,000 
8 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2551 - 2551 199,100 
9 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย:กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2550 - 2551 199,100 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyadanai Pachanapan, Panupon Trairat, Surachet Kanprachar Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 2 145-154 2021 - / 2021  - / 2021-08-29  Scopus 
2 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Effect of Sampling Rate Reduction and Signal Filtering for Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 1 17-27 2020 - / 2020  - / 2020-02-25  Scopus 
3 Chakkrit Termritthikun and Surachet Kanprachar NU-ResNet: Deep Residual Networks for Thai Food Image Recognition Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 1-4 29-33 2018 - / 2018  - / 2018-08-29  Scopus 
4 Piyadanai Pachanapan and Surachet Kanprachar Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 1 16 - 22 2017 - / 2017  0 / 2017-07-21  Scopus 
5 Settha Tangkawanit, Sahakorn Buangam, and Surachet Kanprachar An Improvement of The Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 17-21 2017 0 / 2017  0 / 2017-08-24  Scopus 
6 Chakkrit Termritthikun, Paisarn Muneesawang, and Surachet Kanprachar NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neaural Networks on Smartphone Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-6 63-67 2017 0 / 2017  0 / 2017-08-24  Scopus 
7 J. Patmanee and S. Kanprachar Analysis of the Multimode Fiber at Low-Frequency Passband Region Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-6 37-41 2017 - / 2018  0 / 2018-02-22  Scopus 
8 Patmanee, J., Kanprachar, S. Analysis of the multimode fiber at low-frequency passband region Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 37-41 2017 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
9 Siriwuttichai Niruttisai,Settha Tangkawanit,Surachet Kanprachar" CHARACTER SEGMENTATION METHOD FOR DIGITAL BACK-LIGHT CONSOLE UNDER DIFFERENT LIGHTING CONDITIONS Jurnal Teknologi

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 5 41-46 2016 Quartile 3 / 2014  0 / 2017-06-14  ISI 
10 S.Kanprachar, W.Naku, and I. Ngamroo High Frepuency Characteristics of Multimode Fibers with Rayleigh Distributed Mode Delays. IEANG Transactions on Engineering Technologies

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 403-413 2012 - / 2013  - / 2017-06-14   
11 Kanprachar, S. Effects of bandpass bandwidth in bit-rate and distance of subcarrier multiplexing on multimode fiber Proceedings - ICOCN 2012: 2012 11th International Conference on Optical Communications and Networks

[วารสารระดับนานาชาติ]

2012 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
12 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Analysis of multimode fiber bandpass characteristics using Gaussian distributed delays 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012

[วารสารระดับนานาชาติ]

2012 - / 2018  2 / 2017-05-23  Scopus 
13 Authors of DocumentBenprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S. Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

268-271 2011 - / 2018  4 / 2017-05-23  Scopus 
14 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

308-311 2011 - / 2018  1 / 2017-05-23  Scopus 
15 Authors of DocumentPinthong, C., Kanprachar, S. Analysis of the tapered discontinuity in a planar dielectric waveguide ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

236-239 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
16 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Characteristics of multimode fibers at high frequency region using rayleigh distribution IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 619-623 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
17 Thongyoun, K., Seanton, A., Kaitwanidvilai, S., Kanprachar, S. Design of a Gaussian filter based on Particle swarm optimization for automatic visual inspection system Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, IMECS 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1471-1475 2010 - / 2018  1 / 2017-05-23  Scopus 
18 Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar Design of Fuzzy Logic Control for Hard Disk Drive’s Arm Bending Machine วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[วารสารระดับชาติ]

13 3 311 - 316 2008 - / 2014  - / 2017-06-14   
19 Saenthon, A., Kaitwanidvilai, S., Kunakorn, A., Ngamroo, I., Kanprachar, S. A new edge detection technique for an automatic visual inspection system using genetic algorithms 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2008

[วารสารระดับนานาชาติ]

1882-1887 2008 - / 2018  7 / 2017-05-23  Scopus 
20 Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar Expected Force Profile for HDD Bearing Installation Machine ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 91 - 95 2007 - / 2007  - / 2017-06-14   
21 Surachet Kanprachar, Anakkapon Seanton and Somyot Kaitwanidvilai A Nondestructive Bump Inspection in Flip Chip Component using Fuzzy Filtering and Image Processing ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 103 - 108 2007 - / 2007  - / 2017-06-14   
22 Kanprachar, S., Tangkawanit, S. Performance of RGB and HSV color systems in object detection applications under different illumination intensities Lecture Notes in Engineering and Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1943-1948 2007 - / 2018  2 / 2017-05-23  Scopus 
23 Surachet Kanprachar and Ira Jacobs Diversity coding for subcarrier multiplexing on multimode fibers IEEE Transactions on Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

51 9 1546 - 155 2003 1.490 / 2003  25 / 2017-05-23  Scopus 
24 Kanprachar, S., Jacobs, I. Bit-rate and distance limitations of subcarrier multiplexing on multimode fiber OSA Trends in Optics and Photonics Series

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 1654-1655 2003 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3005 กิตติสรณ์ อภัยจิตร มนต์มนัส จงเกษกรรม เมธวัจน์ วัชรพิทยพงศ์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วย Tesseract OCR และการจับคู่กับภาพต้นแบบ ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
2 3006 จักรกฤษณ์ บุญกลม สุดารัตน์ จันทิมา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การตรวจจับเครื่องประดับด้วย Faster R-CNN ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
3 3007 พชรพล เขียวไพรี อัคคเดช อะทะยศ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบการติดตามตำแหน่งของรถไฟฟ้าโดยสารโดยใช้เทคโนโลยี IoT ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
4 3008 ธนพล วงษโสภา สมรักษ์ ยิ้มสาระ อภิชาต พิลึก จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจจับบุคคลและตรวจจับควันภายในอาคาร ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
5 2787 Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar 4-ASK Transmission over Low-Frequency Passbands of Multimode Fibers The first International Workshop on control, Communication, and Multimedia 2019 (IWCCM2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Yangon,Myanmar .   
6 2917 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar Performance of MMF at Low-Frequency Passbands in SCM with 4-ASK and Linear Block Codes The 4th International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chaing Mai, Thailand   
7 2790 Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar Study of Direct Sequence Spread Spectrum in MMF Communication at Low-Frequency Passbands The first International Workshop on control, Communication, and Multimedia 2019 (IWCCM2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Yangon,Myanmar.   
8 2678 J. Patmanee and S. Kanprachar Performance of Signal Transmission via Subcarrier Multiplexing with 4-ASK over Low-Frequency Passbands of Multimode Fibers The SICE Annual Conference 2019 (SICE 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Hiroshima, Japan   
9 2677 S. Niratisai and S.Kanprachar Effects of Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition based on Inner-Region of Food Image Data The 1st ECTI UEC Workshop on AI and Application (ECTI-UEC-AI 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Bangkok, Thailand   
10 2676 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Effect of Sampling Frequency on Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN 2019 ECTI Workshop on EEC

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Ayudhaya, Thailand   
11 2534 S. Niratisai, C. Pinthong, and S. Kanprachar Effects of Increasing Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand   
12 2535 S. Tangkawanit and S. Kanprachar Spectral Vector Design for Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand   
13 2251 Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar Performance of (15, 11) Linear Block Code with SCM Transmission over MMF at Low-Frequency Passbands 2018 Progress in Electronics Engineering, Computer Engineering and Information Technology (PIECT 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 THE ALANA SURABAYA BY ASTON, Surabaya, Indonesia   
14 2221 ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
15 2222 กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
16 2245 จักราวุฒิ กันทะคำ นัฐชัย อรุณประภารัตน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบเครื่องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
17 2246 อัศนี ศักดิ์ศิริทานตะวัน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ารองรับการแสดงสื่อมัลติมิเดียอัจฉริยะ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
18 2247 อริญชัย ค้าไป อานนท์ อรุณเดช เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นข้าวในแปลงนาโดยใช้โดรน การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
19 2248 พีระพงศ์ ละมูล พุทธคุณ พจนาภรณ์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงและควบคุมอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกพืช การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
20 2092 S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
21 2093 S. Niruttisai and S. Kanprachar Effects of Background to Foreground Ratio on Food Recognition Accuracy ECTI-NCON 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
22 2094 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar Performance of Linear Block Code with Subcarrier Multiplexing System on a Multimode Fiber using Low Frequency Passbands ECTI-NCON 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
23 2090 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar BER Performance of Multimode Fiber Low-Frequency Passbands in Subcarrier Multiplexing Transmission The 3rd International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pattaya, Chonburi, Thailand   
24 1895 ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
25 1897 C. Termritthikun, P. Muneesawang, and S. Kanprachar NU-LiteNet: Mobile Landmark Recognition using Convolutional Neural Networks The 2017 GPU Technology Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Silicon Valley, San Jose, California, USA   
26 1774 J. Patmanee, C.Pinthong, and S. Kanprachar Performance of Subcarrier Multiplexing Transmission over Multimode Fiber at Low-Frequency Passbands The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand   
27 1677 Chakkrit Termritthikun and Surachet Kanprachar Accuracy Improvement of Thai Food Image Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks The 2017 International Electrical Engineering Congress

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pattaya, Thailand   
28 1673 S. Tangkawanit, S. Buangam and S. Kanprachar An Improvement of the Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Krabi, Thailand   
29 1674 C. Termritthikun, P. Muneesawang and S. Kanprachar NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neural Networks on Smartphone The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Krabi, Thailand   
30 1676 J. Patmanee and S. Kanprachar Analysis of the Multimode Fiber at Low-Frequency Passband Region The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Krabi, Thailand   
31 1589 Piyadanai Pachanapan,Panupon Trairat and Surachet Kanpachar. Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST 11th GMSARN International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 China. http://www.gmsarn.com/conference2016/  
32 1605 P. Pachananapan and S. Kanprachar Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems 11th GMSARN International Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Kunming, China http://www.gmsarn.com/conference2016/  
33 274 Settha Tangkawanit, Surachet Kanprachar “A Design of Wireless Network for EV Tracking System in the Campus”, Special Sessions: Smart Technology in Campus Electric Vehicle System The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
34 361 สุรเชษฐ์ กานต์ประชา และสมหมาย พิมพ์อูบ การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร   
35 272 Settha Tangkawanit, Krisana Wataniyanon, and Surachet Kanprachar An Improvement of EV Data Updating Time using Fuzzy Logic The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
36 273 Settha Tangkawanit, Chakkrit Termrittikun, and Surachet Kanprachar Electric Vehicle Tracking and Notification Application for Smart Phones The International Conference On Communications, iEECON 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya City, Thailand   
37 213 S.Kanprachar. Effects of Bandpass Bandwidth in Bit-Rate and Distance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber. The 11th International Conference on Optical Communications and Networks 2012(ICOCN 2012)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Pattaya,Chonbury,Thailand.   
38 113 Surachet Kanprachar and Issarachai Ngamroo BER of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber with Suitable Subcarriers Designed by Genetic Algorithm. The 27th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 -   
39 214 W.Naku, C.Pinthong, and S.Kanprachar. Analysis of Multimode Fiber Bandpass Characteristics using Gaussian Distributed Delays. ECTI-CON 2012, May 16-18, 2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Hua Hin, Thailand,   
40 188 Benprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S. Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal 8th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Techonology (ECTI) Association of Thailand – Conference 2011, ECTI-CON 2011,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Thailand   
41 187 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Thailand   
42 292 Wassana Naku, Chairat Pinthong, snd Surachet Kanprachar. Characteristics of Multimode Fibers at High Frequency Region using Rayleigh Distribution. The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Hong Kong.   
43 48 Kanprachar,S.,Ngamroo,I. Performance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber Using Parallel Genetic Algorithm in Designing Suitable Subcarriers การประชุม นักวิจัย รุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
44 365 Virach Wongpaibool, Surachet Kanprachar, Ken Shaw, and Ira Jacobs Improvement of Fiber Optic System Performance by Synchronous Phase Modulation and Filtering at the Transmitter Optics in the Southeast Meeting 2001

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2001 South Carolina, USA   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 จ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพี้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 11 ม.ค. 2564 ถึง 
11 ก.ย. 2564
4,000,000.00 800,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการออกแบบสำรวจประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป /" การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ." สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 25 เม.ย. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2556
349,200.00 349,200.00 งบภายนอก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
3 โครงการฝึกอบรพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 6 ส.ค. 2555 ถึง 
10 ส.ค. 2555
100,000.00 100,000.00 งบภายนอก
สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
4 ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และจัดทำรายงานสรุป "การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ." สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
150,000.00 150,000.00 งบภายนอก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป "โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 26 ก.พ. 2553 ถึง 
16 ธ.ค. 2553
100,000.00 100,000.00 งบภายนอก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รวม       4,699,200.00 1,499,200.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank