ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ช่วงเวลา :
29-03-2558 ถึง 28-03-2559
งบประมาณ :
4,716,205.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง  [20%] [ 943,241 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์  [15%] [ 707,431 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย  [15%] [ 707,431 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ:  [10%] [ 471,621 บาท ตามสัดส่วน ]