: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย (ASST.PROF.DR.SUMET HEAMAWATANACHAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03027
ชื่อ - นามสกุล :     สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
ห้องทำงาน :     IE406
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4238
อีเมล์ :     sumeth@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D., Mechanical Engineering University of Utah, Salt Lake City, Utah
2 ปริญญาโท Masters of Engineering, Mechanical Engineering Chulalongkorn University
3 ปริญญาโท Masters of Science, Mechanical Engineering University of Utah, Salt Lake City, Utah
4 ปริญญาตรี Bachelors of Engineering, Mechanical Engineering Chulalongkorn University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Precision machine design, Micro machining, Measurement, Machine vision, Hardware and software development
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาระบบกัดวัสดุด้วยเส้นลวดไฟฟ้าเคมี 2563 - 2563 100,000 
2 การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงด้วยการวิเคราะห์ลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ 2560 - 2561 220,000 
3 การประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว 2558 - 2559 N/A 
4 การศึกษาเรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในอาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ 2558 - 2559 150,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสังคมผู้สูงอายุ [โครงการชุด] 2563 - 2563 3,850,000 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
2 เครื่องออกกำลังกายและวัดความแข็งแรงพร้อมแอพพลิเคชั้นเกมสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 995,000 
3 ชุดดัดแปลงและควบคุมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 555,000 
4 การพัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับประเมินสมรรถนะการยืนทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 450,000 
5 การพัฒนาที่นอนควบคุมอุณหภูมิเพื่อคุณภาพการนอนในผู้สูงอายุ 2563 - 2563 500,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ 2564 - 2565 1,159,000 
2 การพัฒนาเครื่องและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกแบบพกพาและการศึกษาการใช้งานเครื่องต้นแบบเวอร์ชั่น 1 ในผู้ป่วย 2560 - 2561 1,027,000 
3 โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2560 - 2561 1,500,000 
4 โครงการระบบบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติในผู้สูงอายุ 2560 - 2561 1,190,000 
5 การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง 2559 - 2560 200,000 
6 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ (ปีที่ 2) 2558 - 2559 N/A 
7 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อบันทึกข้อมูลการสอบเทียบแรงโดยใช้เทคโนโลยีด้านภาพถ่าย 2557 - 2558 N/A 
8 การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe 2557 - 2558 N/A 
9 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ 2556 - 2557 N/A 
10 พัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ 2556 - 2557 N/A 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Heamawatanachai, S., Wiriyasakunphan, W., Srisupornkornkool, K., Jorrakate, C. Test-Retest Reliability of Low-Cost Posturography for Assessing Postural Stability Control Performance during Standing Journal of Aging Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  Scopus 
2 อัครวินท์ ครองไชย, สะการะ ตันโสภณ, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาระบบตรวจจับเม็ดยาส าหรับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

16 1 14-27 2021 - / 2021  - / 2021-06-23  TCI 
3 สุภาพ มายาง, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาแขนหุ่นยนต์และระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบหลายแกน วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

16 2 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  TCI 
4 Pusara, A., Heamawatanachai, S., Sinsurin, K., Jorrakate, C. Reliability of a low-cost webcam recording system for three-dimensional lower limb gait analysis International Biomechanics

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 1 85-92 2019 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
5 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย,มงคลชัย รุ่งเรือง,สะการะ ตันโสภณ การพัฒนาระบบวิเคราะห์เสียงสำหรับการควบคุมห้องอัจฉริยะ Naresuan University Engineering journal

[วารสารระดับชาติ]

13 1 33-42 2018 - / 2018  - / 2018-08-31  TCI 
6 Chaemthet, K., Amornsakun, C., Heamawatanachai, S. Interlaboratory comparison of force measurement in Thailand 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

319-324 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
7 Chaemthet, K., Amornsakul, C., Tulasombut, V., Heamawatanachai, S. Improvement of the relization of 500 KN force by deadweight force machine at NIMT 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

41-46 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
8 Heamawatanachai, S., Bamberg, E. Cutting force model of orbital single-point micromachining tool International Journal of Machine Tools and Manufacture

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 9 815-823 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
9 Document Heamawatanachai, S., Bamberg, E. Design and characterization of a PZT driven micromachining tool based on single-point tool tip geometry Precision Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

33 4 387-394 2009 - / 2017  15 / 2017-05-22  Scopus 
10 Rakwal, D., Heamawatanachai, S., Tathireddy, P., Solzbacher, F., Bamberg, E. Fabrication of compliant high aspect ratio silicon microelectrode arrays using micro-wire electrical discharge machining Microsystem Technologies

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 5 789-797 2009 - / 2017  20 / 2017-05-22  Scopus 
11 Authors of DocumentBamberg, E., Heamawatanachai, S. Orbital electrode actuation to improve efficiency of drilling micro-holes by micro-EDM Journal of Materials Processing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

209 4 1826-1834 2009 - / 2017  46 / 2017-05-22  Scopus 
12 Bamberg, E., Heamawatanachai, S. A novel micromilling technology based on single-point tool tip geometry Proceedings of the 22nd Annual ASPE Meeting, ASPE 2007

[วารสารระดับนานาชาติ]

2007 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
13 Authors of Document Heamawatanachai, S., Corbin, B., Emig, L., Bamberg, E. Flexure-based meso-level stage driven by linear piezo motors Proceedings of the 21st Annual ASPE Meeting, ASPE 2006

[วารสารระดับนานาชาติ]

2006 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
14 Authors of DocumentBamberg, E., Heamawatanachai, S., Jorgensen, J.D. Flexural micro-EDM head for increased productivity of micro-holes Proceedings of the 20th Annual ASPE Meeting, ASPE 2005

[วารสารระดับนานาชาติ]

2005 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2686 อมรเทพ จงปลื้มปิติ, ภมรรัตน์ จันธรรม, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย* การศึกษาธรรมชาติและคุณสมบัติทั่วไปของการเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมสยามธาราพาเลช จ.มหาสารคาม   
2 1668 S. Heamawatanachai*, and K. Chaemthet Quality Assurance in Recording and Processing of Force Calibration Data with Machine Vision Technology The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Chiangmai   
3 1499 มงคลชัย รุ่งเรือง สรวิศ สุขชาวนา คมสัน สุขมี รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
4 1500 จักรพงศ์ จับแสงจันทร์ พฤตินัย มูลณี ภานุเดช ด้วงทำ ภมรรัตน์ จันธรรม สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาระบบเจาะวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
5 69 Sumet Heamawatanachai, Kittipong Chaemthet and Tawat Changpan Development of amachine-vision-Based System For Recording of Force Calibration Data Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force & Torque, 20-22 November 2013,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Taipal,Taiwan.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปาก กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1603000948 อนุสิทธิบัตร โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ผ่าน สวรส. https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/view_public_data.php?appno=11829800470  
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์กึ่งอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001297 สิทธิบัตร   
3 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์แบบสองแม่พิมพ์ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001298 สิทธิบัตร   
4 อุปกรณ์สำหรับบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566
เลขสิทธิบัตร 14686
อนุสิทธิบัตร   
5 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566
เลขสิทธิบัตร 14450
อนุสิทธิบัตร   
6 ชุดสาธิตการระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสมองของผู้ป่วย ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566
เลขสิทธิบัตร 14623
อนุสิทธิบัตร   
7 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกแบบพกพาโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปากหรือเปล่งเสียง ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2567
เลขสิทธิบัตร 16237
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สด สมร หิรัญประดิษฐกุล 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
650,000.00 195,000.00 เงินแผ่นดิน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) ขวัญชัย ไกรทอง 29 มี.ค. 2558 ถึง 
28 มี.ค. 2559
4,716,205.00 707,430.75 งบภายนอก
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
รวม       5,366,205.00 902,430.75    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank