ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
01-09-2557 ถึง 30-08-2558
งบประมาณ :
227,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ: วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น  [25%] [ 56,750 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ  [25%] [ 56,750 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช  [25%] [ 56,750 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์  [25%] [ 56,750 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า