: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น ( LECTURER. WARANGLUCK SONKLIN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01049
ชื่อ - นามสกุล :     วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
ห้องทำงาน :     -CE 217
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4059
อีเมล์ :     waranglucks@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Environmental Engineering ม.เชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Environmental Engineering ม.เชียงใหม่
3 ต่ำกว่า ป.6
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Warangluck’s research focuses in the area of solid waste disposal and management,
water and wastewater treatment. Her current interest is to develop the leachate treatment.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 คุณภาพปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการหมักแบบไม่กลับกองในสภาพธรรมชาติ 2565 - 2566 28,600 
2 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ 2564 - 2565 118,800 
3 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2565 33,800 
4 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 - 2564 11,800 
5 คุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2564 16,800 
6 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารวิศวกรรมโยธา 2562 - 2563 11,800 
7 การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562 26,800 
8 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562 11,800 
9 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 2561 - 2562
10 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562
11 การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 - 2560
12 การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 - 2561
13 คุณภาพน้ำประปาในระบบท่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 - 2561
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ 2553 - 2554 80,000 
2 การบำบัดซีโอดีและทีเคเอนในน้ำชะขยะด้วยโอโซนโดยใช้แบบจำลองในแนวตั้งและแนวนอน 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง (ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 2565 - 2564 2,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น การกำจัดก๊าซมีเทนทางชีวภาพที่หน้าดินกลบหลุมฝังกลบขยะ วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

5 2 37-45 2017 - / 2017  9 / 2016-03-21  TCI 
2 Karnchanawong, S., Sonklin, W., Kladprasert, S., Karnchanawong, S. Gas production from three-lift landfill lysimeter in tropical country Advances in Architecture Series

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 621-629 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
3 Wonsik K, Akira M, Ali A, Atsushi M, Amnat C, Chaiporn J, Daisuk K, Eiji I, Gen S, Hyeong-Ho S, In C. S, Jaeil C, Jonghyeon K, Keisuke O, Korakod N, Kyung H M, Masayoshi M, Masayuki Y, Md. Abdul B, Montri S, Motomu T, Nittaya C, Panya P, Seiichiro Y, Seong-Deog K, Shin M, Shinjiro K, Suban P, Sukanya K, Takahiro T, Taro N, Toshichika I, Vanisa S, Sonklin W, Yong L, Yoshio I, Youngwook K, Taikan O. FluxPro as a realtime monitoring and surveilling system for eddy covariance flux measurement Journal of Agricultural Meteorology

[วารสารระดับนานาชาติ]

71 1 32-50 2015 - / -  - / -   
4 วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ อำพล เตโชวาณิชย์ การประเมินคุณภาพปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

4 1 18-24 2009 - / 2017  - / 2017-06-12   
5 วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง คุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

13 1 37-44 2005 - / 2017  2 / 2017-05-29  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2179 ศิริกุล ต๊ะหล้า , อนันต์ ขอนทอง , อำพล เตโชวาณิชย์ , วรางค์ลักษณ์ ช่อนกลิ่น และ ปาจรีย์ ทองสนิท ปริมาณฝุ่นถนนบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช   
2 1825 Thongsanit P, Ananpattarachai J, Sonklin W, Techowanich A, Jewyou P, Kooktaisong A Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices. International Conference on Chemical Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya, Thailand   
3 2189 Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 56,750.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า
รวม       227,000.00 56,750.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank