รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พรนภา สุตะวงค์   [75.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [25.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 0 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

blank