รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  อุปกรณ์วัดความเอียงของกระดูกสันหลัง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   [50.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปริญญา เลิศสินไทย [50.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

blank