รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สำหรับกระบวนการแปรสภาพเป็นแก็สไฮโครเจนจากชีวมวล
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

blank