รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร. วินัย วงษ์ไทย [45.00%] [ 225,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ธานี โกสุม   [40.00%] [ 200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [5.00%] [ 25,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า [5.00%] [ 25,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ว่าที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์ วังงอน [5.00%] [ 25,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 500,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : อุทยานวิทยาศาสตรืภาคเหนือ
ระยะเวลา :
 17 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

blank